Par amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumu norisi Covid-19 uzliesmojuma laikā

Publicēts 24.10.2020

2020. gada 13. oktobrī veikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) grozījumi.

Noteikumi papildināti ar 27.5 punktu šādā redakcijā:

27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli, kā arī nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases vai kolektīva.

Noteikumu grozījumu anotācijā
http://tap.mk.gov.lv/doc/2020_10/VMAnot_131020_grozMK360.1969.docx skaidrots:

“Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra rīcībā esošie dati, Covid-19 izplatība izglītības iestādēs arī ir saistīta ar interešu izglītības, tai skaitā sporta treniņu, sacensību utml, apmeklēšanu. Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus izglītības iestādēs un mazinātu to, ka pēc saskares ar inficētu personu interešu izglītības laikā izglītojamie ir spiesti atrasties mājas karantīnā un kavēt mācības, tiek paredzēts noteikt to, ka klātienē notiek tikai individuālās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve. Tāpat paredzēts noteikt, ka nenotiek nekādi starpreģionālie pasākumi interešu vai profesionālās izglītības ievirzes ietvaros, lai novērstu Covid-19 pārnešanu no augstas izplatības reģioniem.

Tas pats tiek attiecināts arī uz amatiermākslas nodarbībām.

LŪDZAM VĒRST UZMANĪBU FAKTAM, ka nav mainīti īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās (Noteikumu 67. punkts):

67. Papildus šajos noteikumos minētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā līdz 2020. gada 6. novembrim tiek noteikti šādi pasākumi:

67.1. klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi).

Atsauce uz tiesību aktu https://likumi.lv/ta/id/315304.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Pils laukums 4, Rīga, LV-1365
Tālr.: 26167432
www.lnkc.gov.lv

e4h2e4h3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0