Noslēgusies otrā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta

Publicēts 17.07.2020

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 10. jūnija līdz 1. jūlijam.

Ar materiāliem elektroniskā veidā iedzīvotāji varēja iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17031 . Savukārt izdruku formātā – Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas telpās (Atbrīvošanas alejā 95a, 17 kab.) un 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs.

Lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas apspriešanā, sanāksme tika organizēta Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas zālē. Sapulcē piedalījās 14 cilvēki, prezentācijā tika vizuāli attēlotas būtiskākās izmaiņas, kas veiktas teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas grafiskajā daļā, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Pēc prezentācijas iedzīvotāji varēja uzdot jautājumus un diskutēt ar teritorijas plānojuma izstrādātājiem.

Rakstveida priekšlikumi un iesniegumi tika pieņemti Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmju laikā. Tika nodrošināta iespēja iesniegumus un priekšlikumus sūtīt attālināti – augšupielādējot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā vai sūtot elektroniski uz Rēzeknes novada pašvaldības oficiālo e-pastu. Interesentiem tika nodrošināta iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Apspriešanas ietvaros kopumā saņemti 16 iesniegumi un priekšlikumi no fiziskām un juridiskām personām.

Iesaistītajām institūcijām, kas sniedza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī kaimiņu pašvaldībām, tika lūgti atzinumi par publiskajai apspriešanai iesniegtajiem plānošanas dokumentiem. Kopumā tika saņemti 27 atzinumi.

Sanāksmēs izteiktie viedokļi fiksēti protokolā, fizisko un juridisko personu iesniegumi un institūciju sniegtie atzinumi apkopoti tabulā, kas tiks izskatīti darba grupā Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā.

Lēmums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidošanu
Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0