Noslēgusies būvniecības ieceres publiskā apspriešana objektam Rāznas nacionālajā parkā

Publicēts 14.03.2017

Ar Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2017. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.6, 1§) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību objektam “Tūrisma un dabas takas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas nacionālajā parkā”, kad.Nr.7846 007 0150, Čornajas pag., Rēzeknes nov., būvniecības ierosinātāja Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679” tika nolemts piemērot būvniecības ieceres publiskas apspriešanas procedūru.

Laika posmā no 2017. gada 6. februāra līdz 2017. gada 6. martam būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāli tika izvietoti Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, 3.stāva 301.kab., un bija apskatāmi katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30. Pie zemesgabala ar kad. Nr.7846 007 0150, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā tika izvietota būvtāfele ar izmēriem 1,2×1,2m, uz kuras bija sniegta informācija par būvniecības ieceri. Sludinājums par ieceres publisko apspriešanu tika ievietots 2017. gada 3. februārī pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Būvniecības publiskās apspriešanas laikā 2017. gada 16. februārī uz prezentāciju ieradās Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kvitkovskis, arhitekts Ainārs Mangulsons. Publiskās apspriešanas laikā tika aizpildītas 3 aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai.

Būvniecības ieceri atbalsta, pamatojot, ka: šajā reģionā – Rāznas nacionālajā parkā nav šādas infrastruktūras, ņemot vērā Rāznas ezera nozīmi reģionam un tūrismam; veicinās tūrisma attīstību novadā un pagastā.

Tika atzīts, ka būvniecības ieceres realizācija pozitīvi ietekmēs apkārtējo māju iedzīvotājus, to tiesības: tiks veicināta ciema un reģiona atpazīstamība un popularitāte; tiks sakārtota vide; būs par vienu atpūtas vietu vairāk, kur pavadīt laiku, kā arī iepazīt Rāznas ezeru.

Aptaujas lapās izteiktie priekšlikumi un nosacījumi, lai īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas apkārtējo māju iedzīvotāju un pārējo Rēzeknes novada iedzīvotāju tiesības un intereses: vēlams lapenes arhitektūru pieskaņot putnu vērotāju slēpņa un informācijas centra arhitektoniskajam veidolam; vēlams skatu torni aprīkot ar mehānisko pacēlāju personām ar kustību traucējumiem; paredzēt teritorijas sakārtotību un drošumu; izskatīt iespēju atrisināt torņa vides pieejamību (liftu vai citu risinājumu); teritorijā paredzēt apstādījumus; plašāk informēt iedzīvotājus par plānoto būvniecību un kādu pozitīvo iespaidu atstās uz apkārtējo teritoriju.

Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0