Nagļu ciema atjaunotā ūdenssaimniecība pieņemta ekspluatācijā

Publicēts 22.01.2015
Foto no interneta resursiem

Pirms paredzētā būvniecības nodošanas termiņa, Nagļu ciemā būvfirma Vītols ir sekmīgi pabeigusi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbus un jaunie objekti ir pieņemti ekspluatācijā. Lai uzlabotu iedzīvotājiem tik svarīgā pakalpojuma sniegšanu, ir veikta dzeramā ūdens urbuma rekonstrukcija, ūdensvada izbūve un rekonstrukcija, uzlabota kanalizācijas sistēma un uzstādītas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas. Kopējās projekta attiecināmas izmaksas ir 356 055,47 EUR , no tām ERAF līdzfinansējums 302 647.15 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2013.gadā, kad Rēzeknes novada Nagļu pagasts parakstīja ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

Nagļu ciems atrodas Rēzeknes novada Nagļu pagasta centrā. Nagļi ir Latvijas lielākā ezera Lubāna tiešā tuvumā, kas ietilpst Daugavas sateces baseinā. Galvenie uzņēmējdarbības virzieni Nagļu pagastā ir zvejniecība un zivsaimniecība. Daļa Nagļu pagasta ir iekļauta dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. Attīrītie notekūdeņi no divām ūdenssaimniecības sistēmā Centrs un Zvīņas ieplūst Rēzeknītes un Vecmaltas upēs.

Īstenojot ūdenssaimniecības attīstības projektu, ir nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens Nagļu ciema 75% iedzīvotājiem. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, ir samazināti ūdens zudumi par 4,5%, infiltrācija gadā samazināsies par 8,6%. Tiks uzlabota notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāte un energoefektivitāte, samazināsies elektroenerģijas patēriņš no 1,25 Kw/m3 uz 1,12 kWh/m3 gadā. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizācija ietver tiešos ieguvumus (efektus), kas dod tūlītēju lokālu ieguvumu no projekta realizācijas, un netiešos efektus, kas ilgākā laika posmā iespaido teritoriju kopumā.

Realizējot ūdenssaimniecības attīstības projektu, tiešie ieguvumi ir:

  1. nodrošināta dabas resursu racionāla izmantošana (panāk ar ūdensskaitītāju uzstādīšanu; energoefektīvām iekārtām, nepamatotu ūdens zudumu samazināšanu);
  2. uzlabota ūdens apgādes drošība – nodrošināta sistēmu darbība elektroapgādes traucējumu gadījumā; veikts sacilpojums, nomainīti bojātie un kritiskā stāvoklī esošie cauruļvadi;
  3. samazināts kanalizācijas sistēmas avāriju risks un notekūdeņu noplūde Latvijas lielākajā Lubāna ezera sistēmā;
  4. samazināts risks pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojumam, ko varēja radīt nepietiekami izolētas iekārtas;
  5. samazināta cilvēkresursu noslodze, kas saistīta ar iekārtu un avārijas cauruļvadu remontu un nomaiņu;
  6. uzlabota pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūra kopumā;
  7. palielinātas iespējas uzņēmējdarbības, tūrisma un saimnieciskās darbības straujākai attīstībai Nagļu pagastā.

Viktors Vasiļevskis
Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0