Mazo projektu konkurss Latgales nevalstiskajām organizācijām

Publicēts 27.11.2014

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 15. decembrī izsludinās LR Kultūras ministrijas regrantēto Latgales mazo projektu konkursu, kura mērķis veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Latgales plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.

Latgales NVO projektus varēs iesniegt sekojošās jomās:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalības projekti:
- informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
- organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
- organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;

Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvas:
- veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju attīstību;
- sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
- organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.
- Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā ir jānodrošina gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas mērķa grupu iesaiste, nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta aktivitāšu ieviešanai.

Projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

Lai informētu Latgales nevalstiskās organizācijas par programmu un tās nosacījumiem,  “DNVOAC” reģionā rīkos informatīvus seminārus: 
09. decembris – Riebiņu novada dome, plkst.: 10:00,
09. decembris – Rēzeknes dome, Mazā zāle, pkst: 14:00,
10. decembris – Balvu novada dome, plkst.: 10:00,
11. decembris – Preiļu NVO centrs, plkst.; 13:00,
12. decembris – Krāslava, LLKC telpās Skolas iela 7, 14:00,
15. decembris – Daugavpis novada kultūras centrs, plkst.: 11:00.

Semināru darba kārtība:
- Iepazīšanās, informācija par konkursu;
- Konkursa nolikums, projektu veidi, līdzdalības iespējas;
- Projekta pieteikuma veidlapa, projekta sastāvdaļas;
- Ideju iespējas – projektu konkursa atbalstāmās aktivitātes;
- Izvērtēšanas kritēriji;
- Jautājumi/ atbildes.

Informācija interesentiem:
Oskars Zuģickis
t.: 26565858

Kultūras ministrijas_logonvo logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0