Kā pieteikties īpaši aizsargājamo nemedījamo vai migrējošo sugu postījumu kompensācijām?

Publicēts 04.10.2016

Sākoties rudens migrācijām, daudziem zemes īpašniekiem un lietotājiem kļūst aktuāli nemedījamo dzīvnieku, tostarp, putnu radītie postījumi. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus, kuri savās platībās konstatē īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu postījumus, pieteikties to radīto zaudējumu kompensācijām. Taču jāievēro, ka atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja veikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

Kompensācijas par postījumiem var pieteikt augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā, akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā, kā arī lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

Svarīgi zināt, ka pamatnoteikums kompensācijas saņemšanai ir dažādu preventīvu aizsardzības pasākumu īstenošana postījumu novēršanai. Piemēram, patlaban putnu migrācijas laikā, zemes apsaimniekotājam savā augkopībai atvēlētajā teritorijā preventīvi jānodrošina vismaz viens no šādiem aizsardzības pasākumiem: akustiskie atbaidītāji (skaņu un troksni radoši elementi), vizuālie atbaidītāji (silueti, mulāžas, spīdoši elementi), repelenti, vai arī jāveic citi pasākumi, ciktāl tie nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām.

Zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa pilnvarotajai personai pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikums kompensācijas saņemšanai par augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem. Pieteikumu var iesniegt klātienē Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju birojos, sūtīt pa pastu, sūtīt elektroniski ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu elektronisko parakstu, vai arī, izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo tiešsaistes formu https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155/apraksts.

Iesniegumu veidlapas var lejupielādēt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē http://www.daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/iesniegumu_veidlapas1/#Kompensacijas

DAP, saņemot iesniegumu, izveido komisiju konkrētajai nozarei radīto zaudējumu novērtēšanai un uzaicina atbilstošus ekspertus vai organizāciju pārstāvjus. Piemēram, augkopībai nodarītos zaudējumus vērtē pārstāvji no DAP, Lauku atbalsta dienesta un attiecīgās pašvaldības. Komisijas darbu vada DAP pārstāvis.

Zaudējumu noteikšanas un kompensācijas saņemšanas kārtību patlaban regulē 2016. gada 7. jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”. Ar pilnu noteikumu tekstu, kā arī pieteikumu paraugiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.likumi.lv http://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo

 

 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Roga,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
dabas izglītības darba speciāliste,
m
ob. tālr.: 28611079

Papildus informācija:

Artis Zelčs,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta
Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vecākais eksperts,
mob. tālr.: 25673400

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0