Izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

Publicēts 20.01.2019

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 6. kārtu ar kopējo finansējumu 622047,07 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” – piešķirtais finansējums 217716,47 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 35 000 EUR; 50 000 EUR*

1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” – piešķirtais finansējums 404330,60 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 45 000 EUR; 70 000 EUR*; kopprojektam līdz 80%.

* ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 22. februāra līdz 2019. gada 22. martam Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes un Viļānu novados. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.

Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Vairāk: http://rezeknespartneriba.lv/index.php/leader/projektu-konkurss

Plašāka informācija un konsultācijas biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerībā”, Atbrīvošanas alejā 95A (1. stāvs,12.kab.), Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER projektu konkurss. Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr. 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

Ineta Elksne, Rēzeknes rajona kopienu partnerība

Stratēģijas administratīvā vadītāja

Afisha_UD_konkurss2019 (900 x 1280)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0