Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem

Publicēts 15.03.2019

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu ar kopējo finansējumu 510 660,00 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanai SVVA Stratēģijas rīcībās:

2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” – piešķirtais finansējums 255 329,44 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 35 000 EUR. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu, paredzot ieguldījumus būvniecībā un aprīkojuma iegādē.

2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” – piešķirtais finansējums 102 133,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 7 000 EUR; 5 000 EUR – tērpu iegāde interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2 000 EUR – apmācību projektiem. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde (dažādu interešu klubu izveide) sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai.

2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” – piešķirtais finansējums 153 197,56 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 EUR. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde (dažādu interešu klubu izveide) sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 15. aprīļa līdz 2019. gada 15. maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Sabiedriskā projekta iesniedzējs: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona. Atbalsta intensitāte līdz 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Plašāka informācija un konsultācijas biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerībā”, Atbrīvošanas alejā 95A (1. stāvs,12. kab.), Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER projektu konkurss.

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr. 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 info_grafika

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0