Informācija zemes nomas līguma Nr.254 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Sakstagala pagastā

Publicēts 03.02.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 28. aprīļa zemes nomas līguma Nr.254 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Sakstagala pagastā” (protokols Nr.27, 44.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0559 ar platību 5,39 ha, 7886 002 0560 ar platību 7,32 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 30. decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/1173 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7886 002 0559 EUR 70,00/gadā (bez PVN); zemes vienībai 7886 002 0560 EUR 68,00/gadā (bez PVN).

Līgums turpina 2014. gada 28. aprīļa noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 28. aprīlim.

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 002 0559, 7886 002 0560, kas atrodas Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0