Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 21.08.2019

1. Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 46,00 (četrdesmit seši euro 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 3,00 (trīs euro 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums –Silmalas pagasta pārvaldes telpas, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 11. septembrī plkst.11.00.

5. Nomas līguma termiņš- 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 46,00 (četrdesmit seši EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība”, reģ.Nr. 40900027426, AS SWEDBANK, HABALV22, norēķinu kontā Nr. LV31 HABA 0551 0460 6437 1.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 11. septembra plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības „Silmalas pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340, Patrejevka, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 1,5 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme- 1,5 ha. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Piekļūšana objektam tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa 8820 Trūpu Zamoži- Bodrovka.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 64644844 vai 28223706.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Silmalas pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

13. Zemes nomas līguma projekts (skatīt izsoles noteikumos).

Grafiskā informācija
Izsoles rezultāti

IMG_20190707_170413 IMG_20190707_170424

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0