Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 06.09.2019

1. Izsoles objekts- Neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 3,00 (trīs euro 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums –Bērzgales pagasta pārvaldes telpas, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 11.septembrī plkst.11.00.

5. Nomas līguma termiņš- 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 28,00 (divdesmit astoņi EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pāsvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība”, reģ.Nr. 40900027430, AS SWEDBANK, HABALV22, norēķinu kontā Nr. LV53 HABA 0551 0460 4826 1.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 11.septembrim plkst.9.00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienības”struktūrvienības „Bērzgales pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV–4612.

10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169, Vornaiši, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība –1,10 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Piekļūšana objektam ir apgrūtināta. No pašvaldības ceļa 4421 “Marientāle-Vornaiši” Vornaišos jābrauc pāri 1 fiziskas personas īpašumam.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 2378899 vai 26439301.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Bērzgales pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

13. Zemes nomas līguma projekts(skatīt izsoles noteikumos).

14. Izsoles noteikumi.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0