Iespēja pieteikties uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Publicēts 08.05.2014

Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka zemes īpašniekiem, kuru zemesgabali atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (piemēram, dabas pieminekļa teritorijā) vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000), ir tiesības līdz šā gada 15.maijam pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijas saņemšanai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Pieteikšanās kompensācijas saņemšanai notiek, iesniedzot iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldes birojā vai nosūtot to pa pastu uz adresi – Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150. Iesnieguma veidlapu var atrast Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā Par mums – Iesniegumu veidlapas – Kompensācijas. 

Savukārt, ja zemesgabals atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas ir Natura 2000 teritorija, zemes īpašniekam līdz šā gada 15.maijam jāpiesakās Lauku atbalsta dienestā atbalsta pasākumam „Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem”.

Ja zemesgabalā atrodas mikroliegums vai dabas piemineklis, kurš pats nav Natura 2000 teritorija, bet tas atrodas Natura 2000 teritorijā, Dabas aizsardzības pārvaldē jāpiesaka tā platība, kas atrodas mikroliegumā vai dabas piemineklī, bet Lauku atbalsta dienestā var pieteikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas platību, kas atrodas ārpus mikrolieguma vai dabas pieminekļa teritorijas.

Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem piešķir, ja mežaudze sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Par platību, kur aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, kompensācijas apmērs ir 157 eiro par hektāru. Par platību, kur aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē – 128 eiro par hektāru, bet par platību, kur aizliegta koku ciršana kailcirtē – 43 eiro par hektāru. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, kur aizliegta visu veidu lauksaimnieciskā darbība vai aizliegta uzaršana un kultivēšana, kompensācijas apmērs ir 44 eiro par hektāru.

Jāņem vērā, ka kompensācijas saņemšanai gan Dabas aizsardzības pārvaldē, gan Lauku atbalsta dienestā jāpiesakās katru gadu no jauna. Tādējādi tiem zemes īpašniekiem, kuri bija pieteikušies kompensācijas saņemšanai 2013.gadā, un, kuriem kompensācija par 2013.gadu ir izmaksāta, jāpiesakās no jauna kompensācijas saņemšanai arī 2014.gadā un turpmākajos gados.

Kompensācijas apmēru aprēķina proporcionāli teritorijas lielumam, par kuru piešķirama kompensācija.  Kompensāciju nepiešķir par saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas pieminekļu – aizsargājamo koku un akmeņu – teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kuru platība ir mazāka par 1 hektāru.

Papildus informācijai

Informācija Natura 2000 teritorijām pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv, sadaļā Par mums – Kompensācijas.

Jebkurš interesents un zemes īpašnieks pēc zemesgabala kadastra apzīmējuma var atrast informāciju par zemesgabalā noteiktajiem ierobežojumiem dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas ir atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv, sadaļā Dati – Dabas datu pārvaldības sistēma Ozols.

Lai pieteiktos kompensācijai, jāievēro sekojoši nosacījumi:

Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas zemesgrāmatā un zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku īpašumiem ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos par zemes kadastrālo uzmērīšanu un Civillikumā noteiktajām prasībām. Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa tikai visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties.

Kompensāciju par meža zemi var prasīt tikai tad, ja meža zemes platībai ir spēkā esoša meža inventarizācijas lieta. Jābūt samaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni.

Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, šā zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad viņš normatīvajos aktos par pārkāpumiem vides jomā noteiktajā kārtībā ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus.

Tiem zemes īpašniekiem, kuri ir pieteikušies atlīdzības saņemšanai pēc 2009. gada 31. decembra un kuru iesniegumi ir atbalstīti, bet kuriem atlīdzība vēl nav aprēķināta un izmaksāta, to aprēķinās un izmaksās, sākot ar 2015. gadu, ja šie zemes īpašnieki nepieteiksies ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanai.

Par to mežaudzi, par kuru ir saņemta atlīdzība saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, ikgadējos maksājumus nepiešķir un zemes īpašnieks nevar pretendēt uz zemes atpirkšanu.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0