Skolotāju dienas pasākumi Rēzeknes novadā notiks darba kolektīvos

Publicēts 01.10.2020

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valsti, šogad nenotiks tradicionālais Rēzeknes novada Skolotāju dienas pasākums. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra aicina pasākumus atzīmēt savās iestādēs un savos kolektīvos:” Šogad mazliet neparasti, ka izpaliks tradicionālais kopīgais pasākums Skolotāju dienā. Esam aicinājuši skolas atzīmēt šos svētkus savās iestādēs un savos kolektīvos. Mēs esam parūpējušies, ka uz katru iestādi aizvedīsim Pateicības rakstus apbalvojamajiem, kuri tika izvirzīti uz apbalvošanu no Rēzeknes novada pašvaldības. Tāpat arī dāvanas skolotājiem un saldais kliņģeris visam skolotāju kolektīvam aizceļos uz katru pirmskolu un skolu. Īpaši sveiksim Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēmējus, tos gan sumināsim klātienē, apmeklējot skolotājus uz vietām izglītības iestādē.”

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņems- Maltas vidusskolas direktores vietniece Sandra Štekele – par veiksmīgu metodiskā darba organizēšanu skolā un pieredzes popularizēšanu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktores vietniece un skolotāja Anita Doroščonoka – par profesionālu un radošu, inovatīvu pedagoģisko darbību kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā un skolas tēla popularizēšanu novadā un valstī, Tiskādu vidusskolas direktores vietniece un skolotāja Irīna Ščerbakova – par bērnu un jauniešu talantu izkopšanu, patriotisko audzināšanu un latviskuma iedzīvināšanu skolā.

Rēzeknes novada pašvaldības pateicības rakstus saņems 11 Dricānu pagastu apvienības pedagogi.

Dricānu vidusskolas sākumskolas, interešu izglītības skolotāja Silvija Bokta tiks godināta par apzinīgu, radošu darbu jaunās paaudzes izglītošanā. Dricānu vidusskolas sākumskolas un ģeogrāfijas skolotāja Santa Vorkale saņems pateicību par radošu, inovatīvu darbību mācību un audzināšanas procesā.

Pateicības rakstus saņems trīs Gaigalavas pamatskolas pedagogi. Angļu valodas, interešu izglītības skolotāja Ilze Kuhaļska tiks sveikta par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā, mērķtiecīgu un radošu pedagoģisko darbību. Mūzikas un interešu izglītības skolotāja Rasma Igaune- par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā, mērķtiecīgu un radošu pedagoģisko darbību, latviešu valodas un literatūras, interešu izglītības skolotāja Ērika Bozoviča par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā, mērķtiecīgu un radošu pedagoģisko darbību.

Jaunstrūžānu pamatskolas sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova tiks godināta par profesionālu darbu skolēnu izglītošanā, bet sākumskolas skolotāja Elita Kupruka- par godprātīgu darbu un pašaizliedzīgu devumu skolēnu izglītošanā.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā Pateicības rakstus saņems sākumskolas skolotāja Rasma Pudule -par godprātīgu un apzinīgu darbu mācību un audzināšanas procesā sākumskolā, un angļu valodas skolotāja Maira Elksne – par godprātīgu un apzinīgu pedagoģisko darbu. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādē “Skudriņa” tiks sveiktas pirmsskolas skolotāja Marina Krole (par godprātīgu, kvalitatīvu un radošu darbu) un mūzikas skolotāja Elita Kupcova (par godprātīgu, kvalitatīvu un radošu darbu).

Arī Nautrēnu pagastu apvienībā tiks sumināti 11 pedagogi.

Nautrēnu vidusskolā par teicamu darbu sveiks trīs pedagogus- latviešu valodas un literatūras un latgaliešu valodas, novadu mācības skolotāju Veroniku Dunduri par izcilu, radošu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu, skolēnu motivēšanu talantu attīstībā, par novadu mācības ieviešanu izglītības iestādēs, direktora vietnieci audzināšanas jomā Vitu Sinkovecu par kvalitatīvu, pašaizliedzīgu un radošu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, sporta skolotāju, speciālais pedagogs Mārīti Zubko par ilggadīgu, kvalitatīvu darbu un ieguldījumu iekļaujošās izglītības veicināšanā, bet Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas matemātikas un fizikas skolotāju Daci Barkāni par kvalitatīvu, pašaizliedzīgu un radošu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Verēmu pamatskolā tiks godināti trīs pedagogi. Bioloģijas, sociālo zinību, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Daina Dervenika Pateicības rakstu saņems par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā, interešu izglītības skolotājs Jānis Pavlovskis – par apzinīgu, godprātīgu un teicamu darbu, bet pirmsskolas izglītības skolotāja Inga Ivanova- par apzinīgu, godprātīgu un teicamu darbu pirmsskolā.

Audriņu pamatskolā par godprātīgu un kvalitatīvu darbu izglītības procesā un interešu izglītības nodarbībās sveiks mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotāju Anželu Sigajevu, bet pirmsskolas skolotāju Janīnu Čakšu- par aktīvu un radošu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā.

L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolā pateicības rakstus saņems divi pedagogi. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Pīgozne – par godprātīgu un augsti profesionālu darbu, bet informātikas, tekstildarbu un ekonomikas skolotāja Ilze Teilāne- par godprātīgu un augsti profesionālu darbu.

Kaunatas pagastu apvienībā pateicības rakstus saņems pieci pedagogi.

Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” pateicības rakstu saņems mūzikas skolotāja Santa Viša-Gaisiņa (par radošu un profesionālu darbu jaunās paaudzes izglītošanā). Kaunatas vidusskolā par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā pateicības rakstu saņems ģeogrāfijas skolotāja Irēna Selivončika, bet par nozīmīgu un kvalitatīvu ieguldījumu skolēnu individuālo spēju attīstīšanā un zināšanu pilnveidošanā matemātikas jomā matemātikas skolotāja Aija Gribuste. Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” mūzikas skolotāja Inta Mičule tiks sveikta par radošu kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā.

Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pirmsskolas skolotāja Jeļena Novožilova saņems pateicību par radošu kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā.

Maltas pagastu apvienībā pateicības raksta saņemšanai izvirzīti 16 pedagogi.

Maltas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Greiža tiks sveikta par radošu, aktīvu, apzinīgu darbu skolēnu mācību sasniegumu veicināšanā, mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Rita Siņavska par radošu, aktīvu, apzinīgu darbu skolēnu mācību sasniegumu veicināšanā, sākumskolas skolotāja, logopēds Vita Martinova – par apzinīgu, radošu logopēda darbu un atbalsta sniegšanu izglītojamajiem, veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš” pirmsskolas skolotāja Irinai Šehovcovai par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu.

Rēzeknes novada speciālā pamatskolas direktors Georgs Ignatjevs saņems Pateicības rakstu par veiksmīgu izglītības pārmaiņu procesu nodrošināšanu un kolektīva stiprināšanu, Rēzeknes novada speciālā pamatskolas pedagogi -arodizglītības skolotāja Marita Jaško par ieguldījumu bērnu un jauniešu interešu loka paplašināšanā, sociālais pedagogs Aina Solima par teicamu, godprātīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu, sporta, sociālo zinību skolotāja Ludmila Volkova par radošu, apzinīgu darbu un ieguldījumu interešu izglītībā.

Pateicības rakstus saņems Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” pirmsskolas skolotāja Vija Terentjeva (par radošu un nesavtīgu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem), un Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” pirmsskolas programmas realizācijas vietas Lūznavā mūzikas skolotāja Edīte Kroiče (par radošu darbu bērnu muzikālo interešu un spēju attīstīšanā).

Feimaņu pamatskolā Pateicības rakstus saņems angļu valodas skolotāja Raisa Piruško (par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā) un pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne (par godprātīgu un apzinīgu darbu pirmsskolas izglītības jomā).

Tiskādu vidusskolā tiks sveikti četri pedagogi. Pirmsskolas skolotāja Oksana Zakutajeva saņems pateicību par atbildīgu un mērķtiecīgu darbu pirmsskolas bērnu sagatavošanā mācībām skolā, prasmīgu individuālo pieeju mācību procesā, sākumskolas skolotāja, skolotāja logopēde Marija Borisovska – par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, matemātikas skolotāja, speciālais pedagogs Marija Ščemeļova – par aktīvu un godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, bet latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras skolotāja Ludmila Šmaukstele – par atbildīgu, radošu un aktīvu darbu skolēnu mācīšanā, audzināšanā un izaugsmes veicināšanā.

Rēzeknes novada pašvaldība

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0