Dzimumu līdztiesības stratēģija — ceļā uz Savienību, kurā valda līdztiesība

Publicēts 05.03.2020

Eiropas Komisija (EK) šodien nāca klajā ar stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai Eiropā. Lai gan Eiropas Savienība (ES) ir globāla līdere dzimumu līdztiesības jomā un pēdējās desmitgadēs tajā panākusi ievērojamu progresu, tomēr dzimumu vardarbība un stereotipi joprojām pastāv: katra trešā sieviete ES ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Lai gan vairāk sieviešu iegūst augstāko izglītību, tomēr viņas pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši, un ES lielāko uzņēmumu izpilddirektoru vidū ir tikai 8 % sieviešu.

Lai risinātu šo problēmu, dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam ir paredzētas galvenās nākamajos 5 gados veicamās darbības un pausta apņemšanās nodrošināt, ka EK iekļaus līdztiesības aspektu visās ES politikas jomās. Stratēģijā aprakstīts, kā EK īstenos priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas solījumu, ka Eiropa nodrošinās vienādas iespējas visiem, kam ir tādas pašas ieceres.

Konkrētas darbības līdztiesības jomā 2020.–2025. gadā

Nevienā ES dalībvalstī līdz šim nav panākta sieviešu un vīriešu līdztiesība. Progress ir lēns, un joprojām pastāv dzimumu nevienlīdzība nodarbinātības, darba samaksas, aprūpes un pensiju jomā. Lai novērstu šo nevienlīdzību un Eiropa varētu pilnībā sasniegt savu potenciālu gan uzņēmējdarbībā, gan politikā, gan sabiedrībā, stratēģijā paredzēta virkne svarīgu darbību, t. sk. dzimumu vardarbības un stereotipu novēršana, vienlīdzīgas līdzdalības un iespēju nodrošināšana darba tirgū, ieskaitot vienādu darba samaksu, un dzimumu līdzsvara ievērošana lēmumu pieņemšanā un politikā.

  1. 33 % sieviešu ES ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību, savukārt 55 % — seksuālu uzmākšanos. Sievietēm Eiropā jāatbrīvojas no vardarbības un kaitējošiem stereotipiem. Lai to panāktu, stratēģijā ir aicināts veikt juridiskus pasākumus, lai noteiktu kriminālatbildību par vardarbību pret sievietēm. Komisija jo īpaši plāno paplašināt noziedzības jomas, kuras iespējams saskaņot visā Eiropā, tajās ietverot konkrētus pret sievietēm vērstas vardarbības veidus, ieskaitot seksuālu uzmākšanos, sieviešu ļaunprātīgu izmantošanu un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.Turklāt Komisija ierosinās digitālo pakalpojumu tiesību aktu, kurā precizēs, kādi pasākumi būs jāveic interneta platformām, lai vērstos pret nelikumīgām darbībām tiešsaistē, t. sk. pret sievietēm vērstu kibervardarbību.
  2.  Sievietes ES pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši un joprojām saskaras ar šķēršļiem, kuru dēļ viņām ir grūtāk piekļūt darba tirgum un saglabāt vietu tajā. Dzimumu līdztiesība ir būtisks priekšnoteikums inovatīvai, konkurētspējīgai un plaukstošai Eiropas ekonomikai. Ņemot vērā demogrāfiskās problēmas, kā arī zaļo un digitālo pārkārtošanos, atbalsts sievietēm darba atrašanā nozarēs, kurās trūkst prasmju, jo īpaši tehnoloģijas un mākslīgā intelekta nozarēs, pozitīvi ietekmēs Eiropas ekonomiku. Lai novērstu atšķirīgu darba samaksu par vienādu darbu, EK šodien sāk sabiedrisko apspriešanu par darba samaksas pārredzamību un līdz 2020. gada beigām iesniegs saistošus pasākumus. Lai sievietēm nodrošinātu iespēju gūt panākumus darba tirgū, EK arī ar divkāršu spēku īstenos ES standartus attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, kas nodrošinās sievietēm un vīriešiem reālu izvēli gan personiskajā, gan profesionālajā izaugsmē. Darba tirgus, sociālās iekļaušanas un izglītības aspektu kontekstā dzimumu līdztiesība arī turpmāk tiks uzraudzīta Eiropas pusgada procesā.
  3. Sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos, t. sk. ES lielākajos uzņēmumos, kuru izpilddirektoru vidū sieviešu īpatsvars ir tikai 8 %. Lai sievietes varētu būt līderes uzņēmējdarbībā, EK cita starpā centīsies panākt, ka tiek pieņemts 2012. gada priekšlikums par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. EK arī veicinās sieviešu līdzdalību politikā, t. sk. 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, cita starpā ar finansējumu un paraugprakses apmaiņu. Lai rādītu priekšzīmi, EK centīsies līdz 2024. gada beigām panākt dzimumu līdzsvaru 50 % apmērā visos pārvaldības līmeņos.

Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana visās ES politikas jomās

Līdztiesības komisāres Helenas Dalli vadībā un ar jaunizveidotās Līdztiesības darba grupas atbalstu EK arī integrēs dzimumu līdztiesības aspektu visās ES politikas jomās un galvenajās iniciatīvās (tā dēvētā integrētā pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai). Galvenajām problēmām, ar ko pašlaik saskaras ES, cita starpā klimata un digitālās pārkārtošanās jomā, ir dzimumu dimensija. Dzimumu līdztiesības stratēģijas mērķi tiks ietverti arī darbībās, ko ES veiks visā pasaulē, lai veicinātu sieviešu iespējas un risinātu dzimumu vardarbības problēmu.

Konteksts

Savienība, kurā valda līdztiesība, ir viena no galvenajām Urzulas fon der Leienas vadītās Komisijas prioritātēm, kā norādīts viņas politikas pamatnostādnēs. Šodien iesniegtā dzimumu līdztiesības stratēģija ir pirmā EK stratēģija šajā līdztiesības jomā, ar kuru tiek pildītas saistības, ko savās politikas pamatnostādnēs uzņēmusies EK priekšsēdētāja.

Plašāk ŠEIT.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0