Diskutē par grozījumiem Rāznas Nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos

Publicēts 21.05.2014
Apspriede Rāznas Nacionālajā parkā

Lai veicinātu pašvaldību, saimnieciskās darbības veicēju un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu Rāznas nacionālā parka (turpmāk – RNP) individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu grozījumu projekta izskatīšanā, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 20. maijā, Rēzeknē rīkoja sanāksmi, uz kuru ieradās Vides aizsardzības un reģionālās administrācijas ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji, kā arī vairāki Rāznas nacionālā parka iedzīvotāji un zvejnieki.
Rāznas nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos un Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumos ir noteikti atšķirīgi zemes vienību sadalīšanas nosacījumi. Šobrīd Rāznas nacionālā parka dabas lieguma un dabas parka zonā ir aizliegts sadalīt zemi vienībās, kas mazākas par 10 ha. Šajā sakarā saņemti daudzu vietējo zemes īpašnieku lūgumi pārskatīt normu, jo tā ir pārāk liela un reāli neatbilst vidējam saimniecības lielumam RNP teritorijā.
Atbalstot iedzīvotāju lūgumu, lai mazinātu šķēršļus RNP teritorijas attīstībai dabas parka zonā un dabas lieguma zonā, kas nav pretrunā RNP izveidošanas un aizsardzības mērķiem, Dabas aizsardzības pārvalde iniciējusi individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu grozījumus. Ņemot vērā, ka dažādu infrastruktūras objektu un inženierbūvju būvniecības un uzturēšanas vajadzībām ne vienmēr ir nepieciešamas tik lielas platības (virs 10 ha), un minētās darbības ir atļautas ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, apakšpunkti tiek precizēti, pieļaujot zemes vienību sadali šo objektu būvniecībai vai uzturēšanai, kā arī pieļaujot zemes vienību atdalīšanu ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.
Rēzeknes novada pašvaldība izteica priekšlikumu iestrādāt noteikumos regulējumu vēja elektrostaciju uzstādīšanai mājsaimniecības vajadzībām. Lai arī līdz šim vēja elektrostaciju uzstādīšanai RNP teritorijā iesniegumu nav bijis, jautājums tika apspriests. Dabas aizsardzības pārvalde iepazīstināja ar eksperta viedokli. Ainavu ekoloģiskajā plānā RNP minēts, ka šis enerģijas ieguves veids nav efektīvs un radīs nevēlamu ietekmi uz teritorijas ainavu. Vēja ģeneratori nav savietojami ar Latgales kultūrainavu, kuras aizsardzība ir viens no RNP izveidošanas mērķiem. Te gan jānošķir divas lietas – vēja parki, kuri speciāli radīti enerģijas ražošanai, un atsevišķa vēja ģeneratora uzstādīšana pie mājsaimniecības. Vēja parku veidošana nav pieļaujama, bet mājsaimniecībā izmantojamām iekārtām jānosaka pieļaujamie parametri (augstums, darba rata diametrs). Katram gadījumam būtu jāizmanto individuāla pieeja un ainaviski jutīgās vietās nepieciešams ainavu eksperta atzinums.
Aktīva diskusija izvērsās par jautājumiem, kas saistīti ar tūrisma pakalpojumu sniedzēja organizētu pārvietošanos ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem ledus periodā pa Rāznas ezeru, kā arī mehāniskā transporta līdzekļu izmantošanu rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai. Uzklausot saimnieciskās darbības veicēju, pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldes viedokli un argumentus, arī šajā jautājumā rasts risinājums un definēti konkrēti priekšlikumi noteiktu punktu redakcijai.
„Šādas sanāksmes veicina sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības jautājumiem, kā arī nodrošina pilnvērtīgas iedzīvotāju un uzņēmēju iespējas piedalīties noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanas procesā,” norāda Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize. „No sanāksmju rezultātiem varam redzēt, ka, apsēžoties pie sarunu galda un diskutējot par problēmjautājumiem, varam vienoties par daudziem būtiskiem jautājumiem un rast risinājumu”. Arī RNP iedzīvotāju pārstāvis Arkādijs Liepiņš atzīmē, ka ir apmierināts ar tikšanās rezultātā panākto. Savukārt Latvijas Dabas fonda pārstāve Lelde Eņģele rosināja tikties novembrī, lai apspriestu un izvērtētu vasaras sezonā paveikto.

 

Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas uzraudzības un izglītības departamenta
Vecākā valsts vides inspektore

Foto: R.Indriķe

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0