Ciskādu ciemā pabeigts ūdenssaimniecības projekts

Publicēts 19.08.2015

Šī gada 18. augustā noslēdzās Sakstagala pagasta Ciskādu ciema atjaunotās centralizētās ūdenssaimniecības projekts. Būvdarbus veica celtniecības uzņēmums „Latgalija”, būvuzraugs — SIA “Sistēmeksperts”, autoruzraudzības uzņēmums SIA “Ekolat”. Pateicoties īstenotajam projektam, ciemā pirmo reizi ir ierīkotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas vads 1340 metru garumā, rekonstruēts ūdensvads 1181 metru garumā, izveidots jauns dzeramā ūdens urbums un ūdens atdzelžošanas stacija.

Projekts tika īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas Struktūrfondu atbalstu 346 102,35 EUR, kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 407 179,24 EUR.

Kopumā projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Čečoras upi, kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazinās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krājtvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlonis, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Sakstagala pagastā.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes (zudumi sastāda 52,4%, pēc projekta realizācijas – 32,6%), līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums, samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju. Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā, tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā, padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Ciskādu ciemā.

Olga Muravjova
Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja

DSC_1164 DSC_1184 DSC_1177 DSC_1179 DSC_1183logo_BIG

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0