Publicēts 25.08.2014
Par kustamās mantas — pasažieru autobusa pārdošanu izsolē
„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. 2. Kustamās mantas raksturojums: 2.1. Atrašanās vieta- Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads; 2.2. Autobusa tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads 1999., motora tips- dīzeļdzinējs, motora tilpums -2874 cm3 , noskrējiens (kilometrāža pēc odometra 568981); 3. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no 27.08.2014. līdz 11.09.2014. darba laikā no plkst.8.00 -12.00, no plkst.12.30.-16.30 pie lietvedes, tālr.64644069, izsole notiks 12.09.2014. plkst.10.00, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495; 4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dricānu pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.08.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē Dricānu pagastā
„1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē kustamo mantu –APKURES KATLU AST-0,3, kura vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.08.2014
Paziņojums par koku izciršanu Strūžānu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvalde paziņo, ka Strūžānu ciemā plāno veikt 8 koku – tūju - izciršanu, kas ir pāraugušas, atrodas tuvu ēkām, ir vecas, bojā namu fasādi un ainavu. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Strūžānu pagasta Strūžānu ciema īpašumā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2014
Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Gaigalavas pagastā
Izsole tika organizēta 2014. gada 24. jūlijā, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. Izsoles rezultātā, nomas tiesības uz objektu - telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopējā platībā 67 m2, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7854 005 0294, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002 ar lietošanas mērķi – uzņēmējdarbība (birojs un naktsmītnes), ieguva IK „Atvara Aniņa juridiskās konsultācijas”, reģ. Nr.40002150609, juridiskā adrese: Brīvības iela 8508, Rīga, LV-1001.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.06.2014
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Pušas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība Pušas pagasta pārvalde paziņo, ka Pušas ciema parka teritorijā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0358 plāno nozāģēt trīs lauztas un divas bojātas liepas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2014
Par kustamās mantas pārdošanu izsolē
1. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 412, valsts reģistrācijas Nr. HG7097, nosacītā cena ir EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2014
Informācija par telpu, kas atrodas „Pagasta ēka” Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomu
1. Nomas objekts – telpas Nr.66, Nr.67, Nr.70, Nr.71, kopplatībā 67 m2 ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0294 002, adrese „Pagasta ēka”, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4618, kadastra numurs 7854 005 0294, būves kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002, telpu grupas kadastra apzīmējums 7854 005 0294 002 002, lietošanas mērķis – uzņēmējdarbība. 2. Nosacītā nomas maksas apmērs par telpām EUR/ m2 mēnesī (bez PVN) - 0,21 EUR/m2, nomas maksas apmērs par zemi iekļauts telpu nomas maksā. 3. Maksimālais nomas termiņš (gadi) - 7.gadi. 4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2014.gada 24.jūlijam, plkst.10.00, Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā. 5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole. 6. Izsoles vieta un datums - Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā. 2014.gada 24.jūnijā, plkst.10.00. 7. Izsoles solis – EUR 0,15. 8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: 64644537. 9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. 10 .Kontaktpersona: Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede Valentīna Puste, tālrunis 64644537, info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2014
Dricānu pagasta pārvalde pārdod izsolē apkures katlus un dūmvadu
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamo mantu – apkures katlu AST-0,3, kura vērtība ir EUR 2000,00, apkures katlu AST-0,5, kura vērtība ir EUR 3600,00, kā arī kustamās mantas kopumu, kas sastāv no diviem demontētiem apkures katliem un 30m gara dūmvada vērtībā EUR 410,00. Izsoles objekti atrodas Dricānu vidusskolā, kontaktpersona Antons Troška, tālr. 26144495. Sīkāka informācija par izsoli -- pielikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2014
Pušas pagasta pārvalde izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Tautas nams”
Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvalde atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Tautas nams” ar kadastra apzīmējumu Nr.7880 004 0314, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0314 0,96 ha platībā un nedzīvojamās ēkas (tautas nama) ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0314 001, īpašums atrodas Ezera ielā 2, Pušas ciemā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2014
Rēzeknes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamā īpašuma „Gulbji” domājamo daļu
 Lasīt vairāk