Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Publicēts 23.03.2016

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 650000 EUR.

Finansējuma sadalījums stratēģijas mērķiem un rīcībām ir sekojošs:  

 Mērķis: Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība – 425000 EUR. Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana.

Apraksts: atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu un esošās attīstību dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, t.sk. vietējās produkcijas tirdzniecību vietu izveide.

 Mērķis: Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide – 225000 EUR. Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra.

Apraksts: atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu, t.sk. tūrismā, interešu centru izveide.

Projektu īstenošanas termiņi:

 Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedziet biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē (1.st. 12. kab.). Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai uz LAD elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Papildus informācija LAD tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt konsultācijas biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, tīmekļvietnē www.rezeknespartneriba.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Inetu Elksni, tālr. 26363497, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv

2016. 30. martā, plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) notiks pirmais informatīvais seminārs par LEADER projektu iespējām un finansējuma saņemšanas noteikumiem, t.sk. 1. kārtas projektu iesniegšanu. Savukārt, 5. aprīlī plkst. 10.00 seminārs notiks Viļānu kultūras namā (Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads).

Uz semināru var pieteikties zvanot uz tālr. 26363497 vai e-pastu: info@rezeknespartneriba.lv Plašāka informācija semināra programmā.

Programma

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0