Audriņu pamatskola

Publicēts 06.07.2017

Audriņu pamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde.
Audriņu pamatskolas adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņu c., Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4611.
E-pasta adrese: audrini@saskarsme.lv
tālrunis: 64640481, 64640245,
skolas mājas lapa: skola.audrini.lv.
Atrašanās vieta
Audriņu pamatskola atrodas Rēzeknes novada Audriņu pagastā. Tas ir piepilsētas pagasts ar vēsturisko un administratīvo centru – Audriņu ciemu, kas atrodas 12 km uz ziemeļiem no rajona centra – Rēzeknes. Audriņu tuvākie kaimiņi ir Kantinieku, Dricānu, Ilzeskalna, Vērēmu, Ozolmuižas un Sakstagala pagasti. Audriņus šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš Rīga — Maskava un valsts nozīmes autoceļš Rēzekne — Gulbene.
Skolas vēsture:

 • 1952. gada 1. maijā – tika dibināta skola.
 • 1952. gada 1. septembrī – uzsāk darbu Audriņu 7 –gadīgā skola.
 • 1970. gadā – skola ieguva Audriņu vidusskolas statusu.
 • 1972. gadā – tiek uzsākta sporta zāles un skolas jaunās piebūves celtniecība.
 • 2000./01. gadā – tiek atklātas pirmsskolas klases.
 • 2006. gadā – tiek dibināta Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde.
 • 2010./11. gadā – skola ieguva Audriņu pamatskolas statusu.
 • 2017. gada 11. maijā – Audriņu pamatskolai tiek pievienota pirmsskolas izglītības iestāde.

 Skolā realizētās izglītības programmas: 

Nr.p.k.

Īstenotās izglītības programmas nosaukums saskaņā ar nolikumu

Licencētās izglītības programmas kods

 1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

01011111

 2. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

01011121

 3. Pamatizglītības mazākumtautību programma

21011121 (2. modelis)

 4. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015611

 5. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015621

 6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015821

 7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015621

Audriņu pamatskolā pašlaik strādā:

 • 17 skolotāji pamatskolā ar augstāko pedagoģisko izglītību
 • 7 skolotājiem ir maģistra grāds
 • 1 skolotājs pašlaik iegūst maģistra grādu
 • 4 pedagogi pirmsskolā ar augstāko pedagoģisko izglītību
 • logopēds un speciālais pedagogs
 • 18 tehniskie darbinieki
 • 1 – saimniecības pārzinis, 4 – skolotāja palīgi, 2 – pavāri, 1- pavāra palīgs, 3 – apkopējas (skolā), 1 – apkopēja (pirmsskolā), 1 – sētnieks, 1 – laborants, 1 – skolas autobusa vadītājs, 3 – kurinātāji.

SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI: 

 • Skola – krievu un latviskas kultūrvides veidotāja, sekmīgi veic integrācijas procesu
 • Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas
 • Pagarinātās dienas grupa 1. – 6. klašu skolēniem
 • Iespēja nokļūt un piedalīties olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ārpusskolas pasākumos un mācību ekskursijās
 • 2.- 4. klases skolēniem ir iespēja apmeklēt baseina nodarbības
 • Skola veicina skolēnu iesaistīšanos vides izglītības pasākumos:
  - SIA „Zaļā josta” makulatūras vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
  - SIA „Zaļā josta” bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
  - SIA „Zaļā josta” plastmasas pudeļu vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
  - SIA „Zaļā josta” elektrotehnikas un elektroierīču vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”
 • Skola veicina skolēnu un skolotāju iesaistīšanos projektos – „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education”
 • Skolai ir laba sadarbība ar Audriņu KN un Audriņu bibliotēku
 • Skolā pieejami logopēda un speciālā pedagoga pakalpojumi
 • Skolā ir datorklase, WI-FI interneta tīkls, pieejams interneta pakalpojums
 • Skolā ir muzejs, bibliotēka un lasītava
 • Skolā ik gadu tiek veidota „Skolas gadagrāmata”
 • Skolā ir sporta vingrošanas telpa ar inventāru, trenažieru zāle, plaša sporta zāle un sporta laukums – basketbola, volejbola, pludmales volejbola un futbola laukumiem, āra klase un baseins ar labiekārtotu teritoriju ap to
 • Skolai savs skolas autobuss, kas pārvadā skolēnus uz/no skolas trīs maršrutos
 • Skola piedalās programmās „Skolas piens”, „Skolas auglis” un „Putras programma”
 • Skolā visiem skolēniem ir bezmaksas pusdienas
 • Skolotāji ir nodibinājuši biedrību „Gaismiņa”
 • Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides dienas nometņu organizēšanai, skolas vides labiekārtošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai
 • Skolai ir e-klase, skolas mājas lapa – skola.audrini.lv

foto_novadam_PII Skola

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0