Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

Publicēts 14.08.2014
Foto no interneta resursiem

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014. gada 1. augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Atbalstam var pieteikties:
1. Novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.
Nosacījumi dzesētavu izvēlei:
1) dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu piemērota 2 līdz 10 nesadalītu pieaugušu mežacūku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus, vēlams uzkarinātā veidā;
2) dzesētavas temperatūras režīms (vēlams – 0 oC līdz +7 oC) nodrošina mežacūku liemeņu saglabāšanu kvalitātē, kas derīga lietošanai pārtikā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai.
Ne vairāk kā 5 (piecus) procentus no saņemtā atbalsta var izlietot biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu – dezinfekcijas līdzekļu, vienreizlietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu u.c. – iegādei.
Dzesētavas tiek iegādātas 3 (trīs) mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.
Dzesētavu iegādi apliecinošus dokumentus novadu pašvaldības iesniedz 10 darbdienu laikā pēc to iegādes.
Pieejamais finansējums ir 970 000 EUR (deviņi simti septiņdesmit tūkstoši euro).
Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.

2. Medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir vismaz piecsimt biedru (fiziskas personas) vai to apvienība mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai par sabiedrības veselību – lipīgo slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī pārtikas drošību.

Atbalsts tiek piešķirts šādu pasākumu īstenošanai:

Nr.

Veicamais pasākums darba uzdevumu īstenošanai

Atbalsta apmērs, euro

1.

Informatīvā videomateriāla sagatavošana (ne mazāk kā 25 minūtes)

4000.00

2.

Izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošana

3000.00

3.

Izglītojošie un informatīvie semināri – ne mazāk kā 30

(telpas, lektori, degviela, izdales materiāli)

17 000.00

4.

Prezentāciju un biroja tehnikas noma

3000.00

5.

Administratīvās izmaksas (10%)

3000.00

 

Kopā:

30 000.00

Pasākumus īsteno līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Atbalstu piešķir arī par tiem mednieku izglītojošiem pasākumiem, kas veikti, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ja to izdevumi nav segti no citiem publiskiem finanšu avotiem.
Pēc pasākumu īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2015. gada 15. augustā iesniedz pārskatu (tai skaitā finanšu) par pasākumu īstenošanu.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.

Iesniegumu iesniegt LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 67027326).

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

Iesnieguma forma

Jolanta Čuhnova
Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas
Klientu apkalpošanas speciāliste

Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde
Br. Skrindu iela 11, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Tālr.: 64605822, fax: 64623251

jolanta.cuhnova@lad.gov.lv
www.lad.gov.lv

lad-logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0