Apstiprina Rēzeknes novada pašvaldības budžetu

Publicēts 23.01.2020

Piedaloties 13 deputātiem, ārkārtas domes sēdē 23. janvārī tika pieņemts Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2020. gadam. Pirms tam par pagastu apvienību budžetu plāniem ziņoja apvienību vadītāji, bet novada budžetu prezentēja Rēzeknes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska. Pēc budžeta pieņemšanas novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās visiem nozaru pārstāvjiem par veikto skrupulozo darbu budžeta sastādīšanā un novēlēja veiksmi tā izpildē.

Sastādot 2020. gada budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020 .gadam” 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 29 922 521 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi(no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi(no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija EUR 5974564.

Ieņēmumi – 2020. gada plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens no būtiskākajiem 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2020. gadam ir EUR 9060723 (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 30.28%), kas ir par EUR 103078 mazāk, nekā tika plānots saņemt 2019. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parādus, 2020. gadā tiek plānoti EUR 1307672 un tie sastāda 4.37% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, kas ir par EUR 3289 vairāk, nekā sākotnēji tika plānots 2019. gadā.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) 2020. gadā tiek plānoti EUR 412322 apmērā (1.38% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti EUR 350000 apmērā, un tie sastāda 1.17 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2020. gadā plānota EUR 9756655, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 32.61%, un kas ir par EUR 1397800 vairāk, nekā sākotnēji tika plānots 2019. gadā.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai 2020. gadā, saskaņā ar likumu ‘Par valsts budžetu 2020. gadam”, plānotas astoņiem mēnešiem un veido EUR 3631429. Kultūras ministrijas dotācija mūzikas skolai – EUR 96634. Mērķdotācija izglītības asistenta pakalpojumu nodrošināšanai –EUR 18000. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai paredzēta EUR 23820, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 40782, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 1141254. Valsts budžeta dotācijas apmērs 1. līdz 4. Klases skolēnu ēdināšanai 2020. gadam plānots EUR 140000. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām ir iespējamas izmaiņas finansējuma apmērā. Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto infromāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2020. Gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgots līgumus par Eiropas Savienības stuktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 555625 apjomā, jeb 1.86%, kurus sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Izdevumi – 2020. gada plāns

Budžeta izdevumi plānoti EUR 35425717 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 3875359 jeb 10.94% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.skaitā domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai, līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, dotācija Latgales speciālajai un Rēzeknes speciālajām ekonomiskajā zonām, Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei, pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai. Pašvaldības darbinieku darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānoti EUR 1000.

Ekonomiskajai darbībai 2020. gada izdevumi plānoti EUR 6474077 apmērā jeb 18.28% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu, projektiem “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta”, “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta”, “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta”. Ieplānoti EUR 2319806 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai, Autoceļu fonda līdzekļi 2020. gadam plānoti EUR 1581918 apmērā. Pārējie izdevumi EUR 1477775 attiecināmi uz plānotajiem projektiem pagastu pārvaldēs un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti EUR 761768, jeb 2.15% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020. gadam plānoti EUR 3464897, jeb 9.78% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai, par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu, plānoti dzīvokļu remontdarbiem Lūznavā Aizsardzības ministrijas vajadzībām, Aizsardzības ministrija ieguldītos līdzekļus atgriezīs pašvaldībai, pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2020. gadā plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai sastāda EUR 118285 jeb 0.33% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 2667723, jeb 7.53% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

• EUR 149555 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 65051 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 468644 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 1381707 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 96213 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 506553.

Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2020. gadam tiek plānoti EUR 13343050, jeb 37.66% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:

• EUR 423516 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 286689 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 2834349 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 7295820 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 364115 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;

• EUR 1100000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;

• EUR 40782 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;

• EUR 20938 izglītības asistentu nodrošināšanai;

• Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 625041

• u.c. izdevumi sastāda EUR 351800 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2020. gadam).

Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 4719558, jeb 13.32% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver sekojošas pozīcijas:

• Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai EUR 211066;

• Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 407160;

• Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 1878001, t. sk. dažādu vedu pabalstiem plānoti EUR 1177391;

• Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai plānoti līdzekļi EUR 1604619 apmērā (Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāts, Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”, Tiskādu bērnu nams).

• Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti EUR 562282.

• EUR 56430 plānoti pagastu pārvaldēs bāriņtiesu un sociālo darbinieku darbības nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.

Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir – Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta, Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā, Europe Direct, Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, Trans – Form, Following the enginering ideas, Amatniecība bez robežām, Proti un dari, Karjeras atbalsts vispārējās profesionālajās iestādēs, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2020. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 81 aizņēmumu un 10 galvojumu līgumi. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 996354 apmērā. Galvojumu saistību apmērs 2020. gadam sastāda EUR 64655. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr. 60 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2020. gadā:

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” realizēšanai EUR 345153;

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” realizēšanai EUR 36253;

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” realizēšanai EUR 36815;

• Aizņēmums projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” realizēšanai EUR 470812.

Rēzeknes novada pašvaldība

Budžeta prezentācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0