73% iedzīvotāju ES fondu finansējuma ieguldīšanu Latvijā vērtē kā sekmīgu

Publicēts 10.01.2020

73% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju Eiropas Savienības (ES) finansējuma ieguldīšanu Latvijā kopumā vērtē kā sekmīgu, kas ir vairāk nekā visās iepriekšējās sabiedriskās domas aptaujās par ES fondiem kopš Latvijas iestāšanās ES, secināts jaunākajā tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” veiktajā pētījumā “Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2019.gadā”.

„Šajā plānošanas periodā pieejamais ES fondu finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā ir būtisks Latvijas izaugsmei un ir sniedzis neatsveramu ieguldījumu iekšzemes kopprodukta izaugsmē un nodarbinātības veicināšanā. Šajā periodā orientācija ir uz izsvērtām un pamatotām investīcijām, lai nodrošinātu finanšu resursu efektīvu, ilgtspējīgu un lietderīgu ieguldījumu. Galvenā mēraukla – sasniegtie rezultāti, ko izjustu ikviens Latvijas iedzīvotājs. Tādēļ šāds iedzīvotāju vērtējums ir patiešām nozīmīgs, atspoguļojot, ka ES fondu finansējums Latvijā tiek izmantots veiksmīgi,” uzsver Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Armands Eberhards.

Saskaņā ar jaunākajiem sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem gandrīz visi (97%) Latvijas iedzīvotāji ir dzirdējuši par to, ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi, un tas ir vairāk nekā visās līdzšinējās sabiedriskās domas aptaujās.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados veiktajos sabiedriskās domas izvērtējumos, arī šogad pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir nacionālā televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju par ES fondiem un to atbalstāmajiem projektiem gūst 59% Latvijas iedzīvotāju. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā ieņem radio, projektu informācijas plāksnes, sociālie mediji, reģionālie un nacionālie preses izdevumi.

Turpinās iepriekšējos gados iezīmējusies pozitīvā tendence – pieaug to aptaujāto skaits, kurus apmierina pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem (83%). Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2019.gadā par kādu konkrētu projektu, kurš īstenots, piesaistot ES fondu finansējumu, bija dzirdējuši vairāk nekā divas trešdaļas (66%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.
Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un transporta sistēmas sakārtošanā (minēja 49% respondentu), lauksaimniecībā (33%), vides sakārtošanā (ūdenssaimniecība un atkritumu apsaimniekošana) (33%), kā arī kultūrvēsturisko objektu atjaunošanā (31%).

Vairākums Latvijas iedzīvotāju kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu, nosauca veselības un sociālo aprūpi (57%), nodarbinātības veicināšanu (minēja 41%% respondentu) un ceļu un transporta sistēmas sakārtošanu (37%). Nākamās vietas prioritāro jomu sarakstā ieņem izglītības attīstība (30%) un atbalsts lauksaimniekiem (minēja 26% aptaujāto).

Sabiedriskās domas aptauju par iedzīvotāju informētību ES fondu jautājumos Finanšu ministrijas pasūtījumā veica tirgus un sociālo pētījumu aģentūra „Latvijas Fakti”, izmantojot tiešās intervēšanas metodi respondentu dzīves vietās. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 1007 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptaujas rezultāti pieejami ES fondu mājaslapā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0