13 uzņēmēju projekti – uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 20.04.2015

20. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībā tika noslēgti pirmie 13 līgumi ar uzņēmējiem, kuri guvuši atbalstu nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) izsludinātajā projektu konkursā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novada teritorijā. Konkursā startēja 64 esošie un potenciālie novada uzņēmēji ar kopējo pieprasījumu pēc LEARN finansējuma 155 919.00 eiro apmērā, no tiem projektu pieteikumu vērtēšanas komisija nolēma apstiprināt 13 projektu pieteikumus. Atbalstītie projekti pārstāv visdažādākās jomas – lauksaimniecību (biškopība, truškopība, ķiploku audzēšana), pakalpojumu sfēru (automašīnu remonta pakalpojumi, būvniecība, veterinārmedicīniskie pakalpojumi), mākslinieciskās darbības – reklāmmateriālu, suvenīru un dizaina elementu izgatavošana, rokdarbi), mājražošanu, tūrismu.

Starp atbalstītajiem uzņēmējiem ir pārstāvji no Bērzgales (2 projekti), Ilzeskalna, Nautrēnu, Ozolaines, Nagļu (2 projekti), Mākoņkalna, Pušas, Sakstagala un Gaigalavas pagasta (2 projekti). Atbalstu projektam “Ekoveikala turpmāka attīstība, iekļaujoties Rēzeknes novada attīstības programmā” saņēmis arī Ivetas Ievas Aleksānes SIA “Aleksii”, kuras ekoveikalā “Zaļais” Rēzeknes pilsētā tiek realizēti vietējo zemnieku ražotie produkti.

Sveicot konkursa uzvarētājus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs uzsvēra, ka šis ir jauns un likumīgs veids, kā pašvaldībai atbalstīt uzņēmējdarbību savā teritorijā. “Nodibinājumā LEARN ir apvienojušies visi Rēzeknes novada pagasti, ieguldot tā finansējumā katrs noteiktu daļu no sava budžeta, līdz ar to veicinot dubultu atbildību — katra pagasta pārvalde apzinās savu pienākumu atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību, savukārt uzņēmējs jūt atbildību sava dzimtā pagasta priekšā.”

Apstiprinātajos projektu pieteikumos pieprasītā LEARN finansējuma apjoms pārsniedzis konkursa nolikumā paredzēto naudas summu (EUR 30000.00), tāpēc, lai nodrošinātu visu apstiprināto projektu īstenošanu, tika piešķirts papildus finansējums 418.01 eiro apmērā.

Vērtēšanas komisijas sastāvā bija nevalstiskā sektora, pašvaldības, uzņēmēju pārstāvji, kā arī Rēzeknes novada domes deputāti. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus veica Nodibinājuma LEARN valdes priekšsēdētājs Edgars Blinovs, kā komisijas locekļi darbojās Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padomes priekšsēdētājs Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas attīstības plānotāja Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada domes deputāts Kaspars Melnis un individuālā komersanta „Izidori” īpašnieks Valdis Zujs.

Raksturojot katru no projektiem, nodibinājuma LEARN vecākā konsultante Daina Butlere atzīmēja to, ka šīs idejas ir ne tikai ir inovatīvas un interesantas, bet arī sniedz sabiedriskas nozīmes pienesumu vietējā teritorijā. Daži projekti, kā, piemēram, uzņēmēja Kristapa Viļuma projekts “Automašīnu servisa radīšana Bērzgales pagastā”  sola veidot novadam tik nepieciešamās jaunās darba vietas, savukārt ar bērzgalietes Anitas Kairišas, nautrēnietes Evitas Šķesteres, Pušas pagasta iedzīvotājas Marijas Dzenes u.c. projektu idejām tiks radīts unikāls produkts, kas potenciāli sekmēs pagasta/novada atpazīstamību reģiona, valsts un plašākā mērogā. Īpaši tika vērtēts arī tas, vai projektam piešķirtais finansējums un veiktās investīcijas rada priekšnosacījumus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veidošanai un attīstībai, veicinot attiecīgās saimnieciskās darbības apgrozījuma pieaugumu.

“Galvenā atziņa pēc konkursa noslēguma ir tā, ka Rēzeknes novadā ir daudz darbīgu cilvēku, kuri savu attīstības potenciālu saskata tieši uzņēmējdarbībā,” – teica Daina Butlere, aicinot tos, kuri šogad neguva atbalstu savām idejām, nemest plinti krūmos, bet startēt konkursā nākamgad, kā arī meklēt arī citas iespējas sava projekta finansiālajam atbalstam.

Anna Rancāne

Autores foto

Nagļu pagasta iedzīvotāja Žaņa Ješko projektu biškopības jomā komisija novērtēja kā viszinātniskāk pamatoto.

Bērzgalietes Anitas Kairišas (attēlā pa kreisi) projekts paredz jauna unikāla produkta - nātru šķiedras ražošanu, savukārt Nagļu rokdarbniece Marija Tjuša varēs iegādāties modernu datorizēto šujmašīnu. Nautrēniete Evita Šķestere turpinās aizsākto Latgales ķiploku produktu ražošanu.Ieva Vugule no Gaigalavas pilnveidos savu veterinārmedicīnas privātpraksiMarija Dzene iecerējusi radīt Pušas pagastā jaunu tūrisma produktu - Ponivillu.Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecības Ceļtekas sierus iecienījuši lauku labumu tirdziņa apmeklētāji. Tagad tiks radīti jauni produkti.  Komisijas priekšsēdētājs un Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs priecājas par sava pagasta pārstāves Santas Ostašas panākumiem. Viņas SIA  Creative S varēs ražot vēl mūsdienīgākus priekšmetus sava novada popularizēšanai.

Esiet meistari savos uzņēmumos - novēl Daina Butlere (attēlā centrā).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0