Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 22.06.2018

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks no 2018. gada 18. jūnija līdz 17. jūlijam plkst.16.30.

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 28 000,00. Nodibinājuma LEARN finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam: EUR 3 000,00. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10 % no projektā pieteiktā granta summas.

Mērķi:

 • Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā.
 • Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā.
 • Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Atbalsta pretendenti:

Fiziskas personas, kuras:

 • plāno uzsākt saimniecisko darbību
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo 6 sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 3 500,00
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7 000,00.

Juridiskas personas, kuras:

 • plāno veikt saimniecisko darbību
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 7 500.00
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00.

Viens pretendents var ieniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Finansējums netiek piešķirts personām, kurām ir nodokļu parādi.

Atbalstāmās izmaksas:

 • inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot mopēdi, motocikli, tricikli, kvadricikli, vieglās un kravas automašīnas, autobusi), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
 • specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
 • biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai,
 • mārketinga materiālu sagatavošanas izmaksas,
 • būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem,
 • PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:

 • starptautiskie pārvadājumi,
 • azartspēļu pakalpojumu sniegšana,
 • mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas realizācijai,
 • vairumtirdzniecība,
 • alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība,
 • finanšu starpniecības pakalpojumi,
 • šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot aukstos ieročus- loku, arbaletu)
 • atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā. Ja atbalsta pretendents, darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1.punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*

*skaidrojums: šī punkta ietvaros netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zvejniecības un akvakultūras nozare, darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm.

SVARĪGI!

Konsultācijas var saņemt pie nodibinājuma LEARN izpilddirektores Dainas Butleres, tiekoties personīgi nodibinājuma LEARN telpās Atbrīvošanas alejā 95C, Rēzeknē (ieeja no pagalma puses), pieņemšanas laiki: otrdienās un ceturtdienās pl.9:00 – 12:00 vai vizītes laiku iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni 26543286, rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv.

Saistošie dokumenti:

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0