Rēzeknes novada pašvaldība uzsāk Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi

Publicēts 13.12.2017

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (protok. Nr. 28, 1 §). Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa.

Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033, izvērtējot nacionālā līmeņa, Latgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus. Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, stratēģisko daļu, rīcības un investīciju plānu, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Attīstības programmas izstrādes vadības grupā iekļauti: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra  Pizāne, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, Rēzeknes novada domes deputāti (Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja Regīna Baranova), kā arī Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska un Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga Romančuka. Par Programmas izstrādes vadītāju tika apstiprināta Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema.

Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ilgs līdz 2018. gada decembrim. Pilnvērtīga attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības. Tādēļ attīstības programmas izstrādes laikā paredzēts veikt dažādus sabiedrības iesaistīšanas pasākumus, tajā skaitā iedzīvotāju, uzņēmumu, valsts institūciju pārstāvju un citu interesentu dalība tematiskajās (nozaru) darba grupās, iedzīvotāju anketēšana un sanāksmju organizēšana. Par iedzīvotāju iespējām ņemt dalību attīstības programmas izstrādē Rēzeknes novada pašvaldība arī turpmāk informēs pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”.

Priekšlikumi novada attīstībai adresējami: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601 vai elektroniski uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Fiziskās personas lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu un adresi, juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Līga Romančuka,
Teritorijas plānotāja

Lēmums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums attīstības programmas izstrādei
Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumentu sistēma

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0