Rēzeknes novada pašvaldība nodod nomā pašvaldības objektu – ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka”

Publicēts 12.03.2020

Rēzeknes novada pašvaldība nodevusi nomā tai piederošo nekustamo īpašumu – ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka” (ŪTAC “BĀKA”) un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā.

Objekts tiek iznomāts ar mērķi attīstīt esošo ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka” kā reģionālās un starptautiskas nozīmes dabas tūrisma attīstības centru, ar plānoto darbību tūrismā, dabas aizsardzībā (tai skaitā putnu vērošana), rekreācijā, sporta aktivitātēs (tai skaitā makšķerēšanā), kā arī zivsaimniecībā. Nomas līgums paredz, ka objektam (tai skaitā ēkai un apkārt esošai teritorijai, sporta infrastruktūrai, rotaļu laukumam, pludmalēm, dīķu krastiem) ir jābūt publiski pieejamam vismaz 10 mēnešus gadā, nedēļā strādājot ne mazāk kā 5 dienas. Ir jānodrošina bezmaksas piekļuve darba laikā skatu tornim no ārpuses un tajā iebūvētajam teleskopam. Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina bezmaksas iespēja izmantot liftu skatu torņa apmeklējumiem. Aktuālajai informācijai par tūrisma pakalpojumiem ir jābūt izvietotai kādā no viesmīlības pakalpojumu rezervācijas sistēmām, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra datu bāzē. Nomnieks piekrīt ikgadējā Iznomātāja rīkotā pasākuma “Lubānas vilinājums” norisei īpašumā. Nomas līguma darbības laikā – līdz 2032.gada 31.martam, nomnieka pienākums ir uzturēt kārtībā pašvaldības publiski pieejamo teritoriju, nekustamā īpašuma esošais stāvoklis nedrīkst pasliktināties. Jaunajam nomniekam būs jānodrošina visas līdz šim periodam veiktās rezervācijas ŪTAC “BĀKA”, par cenām, kas bijušas spēkā līdz šim.

Pirms izsoles visiem pretendentiem bija iespēja apskatīt objektu klātienē, informācija par izsoli tika publicēta Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos. Izsolei pieteicās 3 pretendenti, taču uz izsoli 2020.gada 18.februārī ieradās 2 pretendenti: IK “Ziemeļvējš” un SIA “Vlakon” pārstāvji. IK “Ziemeļvējš” pārstāvis nosolīja nomas tiesības par vienu soli no izsoles sākumcenas (nosacītās nomas maksas) – EUR 308 EUR/mēnesī. 2020.gada 26.februārī IK “Ziemeļvējš” pārstāvis rakstiski atteicās no nomas līguma slēgšanas. Izsoles komisija 2020.gada 26.februārī pieņēma lēmumu nosūtīt līguma projektu nākošajam pretendentam – SIA “Vlakon”, piedāvājot noslēgt līgumu par nomas maksu – 308,00 EUR/mēnesī.

Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar nomnieku – Rēzeknes novada uzņēmumu SIA “Vlakon” par objekta nomu. Līgums stāsies spēkā šī gada 1. aprīlī, kad objekts tiks nodots nomniekam. Nomnieka pārstāvis Georgijs Jevsikovs apliecināja, ka tiks saglabāts līdzšinējais uzņēmuma profils, tāpat tiks attīstīta akvakultūra – zivju audzēšana.

Jāpiebilst, ka Gaigalavas pagasta pārvalde bija saņēmusi atkārtotus pārmetumus no vietējiem uzņēmējiem par to, ka pašvaldības funkcijās nav paredzēta tūrisma pakalpojumu sniegšana, pašvaldība sniedzot šo pakalpojumu, kropļojot vietējo uzņēmējdarbības konkurenci un nelietderīgi izlietojot pašvaldības finanšu līdzekļus. Līdz ar līguma noslēgšanu arī spekulācijām par šo tēmu zudīs pamats.

Novada pašvaldība atzinīgi novērtē “Bākas” nozīmi saimnieciskās aktivitātes paaugstināšanā Lubāna ezera apkaimē. Pateicoties ŪTAC “Bāka” aktivitātēm, Lubāna ezers ir kļuvis par atpazīstamu tūrisma objektu Latgalē, pēdējo četru gadu laikā to ir apmeklējuši gandrīz 38 tūkstoši tūristu no visiem Latvijas novadiem un ārvalstīm.

Ūdens tūrisma attīstības centrs „Bāka” ir izveidots 2011. gadā, Rēzeknes novada pašvaldībai realizējot projektu „Ilgtspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē”, kur finansējums apkārtnes labiekārtošanas un būvdarbu veikšanai piesaistīts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam. Projekta galvenais mērķis bija radīt pievilcīgu vidi Lubāna ezera apkārtnē gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Informāciju sagatavoja:

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Diāna Selecka

e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv;

tel.: 64607198

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0