Rēzeknes novada pašvaldība izstrādā jaunu Teritorijas plānojumu

Publicēts 25.06.2020

Turpinās Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde, kas ir uzsākta pēc 2019. gada 21.martā Rēzeknes novada domes sēdē pieņemta lēmuma. Šobrīd dokumenta otrā redakcija līdz 2020.gada 1.jūlijam ir nodota publiskai apspriešanai.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Kopš 2015.gada visu līmeņu Latvijas attīstības plānošanas dokumenti, tai skaitā arī teritorijas plānojumi, ir izstrādājami Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība – iedzīvotāji un komersanti, ir ieguvuši iespēju portālā Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu. Bet galvenā priekšrocība ir tā, ka visi pašvaldību teritorijas plānojumi izstrādāti pēc vienotām prasībām.

Teritorijas plānojums – saistošs visiem

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā notika plašs darbs pie kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanas. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam tikai izstrādāti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur ir noteiktas prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā, apbūves parametri, kā arī citi aprobežojumi un nosacījumi, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku. Tieši šīs Rēzeknes novada teritorijas plānojuma daļas pēc tā apstiprināšanas Rēzeknes domē kļūs par saistošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka plānojumā iestrādātas normas būs saistošas gan fiziskām gan juridiskām personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojas Rēzeknes novada teritorijā.

Plānojuma izstrādes laikā fiziskām un juridiskām personām bija iespēja koriģēt viņu īpašumiem noteikto funkcionālo zonējumu, kā arī izteikt priekšlikumus par konkrētu zonējumu nosacījumiem. Kopumā ir saņemti 100 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, plānojums tika izstrādāts, ņemot vērā institūciju nosacījumu, kā to nosaka normatīvie akti un labas pārvaldības principi. Plānojuma darba grupai, izvērtējot iesniegumus un nosacījumus, vajadzēja ievērot teritorijas attīstības plānošanas principus un pēc iespējas ņemt vērā dažādu personu intereses, tomēr nepārkāpjot augstāk minētos principus un ievērojot spēkā esošo likumdošanu.

 Rēzeknes novadā jaunie ciemi

Tāpat, izvērtējot esošo situāciju tika pieņemts svarīgs lēmums- noteikt ciemu robežas jau esošām blīvi apdzīvotām vietām Rēzeknes novadā, vienlaikus piemērojot iedzīvotājiem izdevīgākus apbūves parametrus:

• Ciema statuss tiks noteikts vasarnīcu kooperatīvu teritorijai Pleikšņi.

• Balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, tiks izveidots ciems Greiškāni.

• Izpētot blīvu esošo apbūvi, tiks izveidots ciems Lielie Dreizi, kas apvienos blīvi apdzīvoto Dreizi teritoriju, kā arī nelielu daļu no Jupatovkas, Litavniku un Smuškovas teritorijām.

• Tāpat izpētot apdzīvojuma struktūras attīstību, tiks veidots jauns ciems Jaunie Čači, kas apvienos Čaču, kā arī daļu no Vipingas un Pocelujevkas teritorijām.

Pilnveidoti nosacījumi biznesa vides attīstībai novadā

Plānošanas procesā, ievērojot Vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu Teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru, secināts, ka netiek sadalītā atsevišķā klasifikācijas kodā smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve. Līdz ar to zaudēja savu aktualitāti iepriekšējā plānojumā praktizēta Rūpnieciskās apbūves zonas indeksācija Rēzeknes speciālo ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijās, kas tieši sadalīja smago un pirmapstrādes rūpniecību. Šī indeksācija traucēja pilnvērtīgi attīstīties Rūpnieciskās apbūves teritorijā strādājošiem uzņēmumiem, par ko liecina vairāki iesniegumi no esošo un potenciālo rūpnīcu pārstāvjiem, kas ir saņemti pašvaldībā.

Ņemot vērā Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas kopīgo uzņēmējdarbības veicināšanas rīku – Rēzeknes speciālo ekonomiskās zonu, svarīgi bija radīt ar Rēzeknes pilsētu vienotus noteikumus, lai vietējiem un ārvalstu investoriem maksimāli novērstu birokrātiskos šķēršļus.

Iepriekšējā plānojuma darbības laikā konstatēts, ka tikai 223 hektāros, kas ir neliela daļa no Rēzeknes novada rūpnieciskajām teritorijām, bija atļauta smagā rūpniecība. Jaunajā plānojumā jau visā Rūpniecības apbūves teritorijā, kas ir 1004 ha, varēs darboties piem. metālapstrāde un mašīnbūves, gumijas rūpniecības, ādas, koksnes pārstrādes vai būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, kas šī brīža likumdošanā tiek klasificēta kā smagā ražošana.

Nosakot skaidrus nosacījumus, kas darbojas visā novada Rūpnieciskas apbūves teritorijā, pašvaldība iegūst priekšrocības investoru piesaistē un darba vietu radīšanā, veicina gan Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, gan arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas pozitīvo ietekmi uz biznesa vidi novadā, uzņēmējiem ļaus pilnvērtīgi izmantot esošās ražošanas plātības

Ar uzlabojumiem Rūpnieciskajā teritorijā ieguvēji būs ne tikai uzņēmēji, bet arī iedzīvotāji- jo vairāk aktīvi strādājošo uzņēmumu ir Rēzeknes novadā, jo vairāk dažāda veida kvalifikācijas darbinieku tiem būs nepieciešami, un jo konkurētspējīgāks būs arī atalgojums.

Rēzeknes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0