Rēzeknes novada pašvaldība informē par nekustamā īpašuma – ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” un “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nodošanu nomā

Publicēts 17.03.2020

17.martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika organizēta preses konference, lai informētu par nekustamā īpašumu – ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” (ŪTAC “BĀKA”) un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nodošanu nomā. Tas tika darīts ar mērķi sniegt precīzu un skaidru informāciju par izsoles objektu, izsoles procesu, lai izvairītos no nepamatotiem pārmetumiem un spekulācijām.

Preses konferencē piedalījās Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Silvija Kipļuka un Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste.

Ūdens tūrisma attīstības centrs „Bāka” ir izveidots, Rēzeknes novada pašvaldībai realizējot projektu „Ilgtspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē”. Finansējums apkārtnes labiekārtošanas un būvdarbu veikšanai tika piesaistīts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam. Projekta galvenais mērķis bija radīt pievilcīgu vidi Lubāna ezera apkārtnē gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Kopējais projekta finansējums ir 2 197 388 EUR, no tiem 1 185 180 EUR ir lietuviešu daļa, tai skaitā Rēzeknes rajona padomes daļa sastāda 993 749 EUR. No tiem 85 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (Latvijas-Lietuvas programmas ietvaros), 5% – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas un 10 % Rēzeknes rajona padomes līdzfinansējums. Objekts tika nodots ekspluatācijā 08.10.2010, bet atklāts- 27.04.2011.

Ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” uzturēšana radīja slogu Gaigalavas pagasta budžetam. Pagasta pārvalde bija saņēmusi atkārtotus pārmetumus no vietējiem uzņēmējiem par to, ka pašvaldības funkcijās nav paredzēta tūrisma pakalpojumu sniegšana, pašvaldība sniedzot šo pakalpojumu, kropļo vietējo uzņēmējdarbības konkurenci un nelietderīgi izlieto pašvaldības finanšu līdzekļus.

2019.gada septembrī Rēzeknes novada pašvaldības vadības un atbildīgo darbinieku darba grupās tika nolemts sagatavot nekustamā īpašuma “Bāka” ar aprīkojumu un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas nomas tiesību izsoles noteikumus, sevišķi rūpīgi izstrādājot nomas līguma projektu. Gaigalavas pagasta pārvaldei tika uzdots veikt inventāra un pamatlīdzekļu inventarizāciju, lai noteiktu nomā nododamo aprīkojumu. Gaigalavas pagasta pārvalde 2019.gada decembrī veica tirgus izpēti un noteica novērtēšanas pasūtījuma izpildītāju nosacītās nomas maksas (izsoles sākumcenas) noteikšanai: SIA “VCG ekspertu grupa”. Īpašuma apskate un novērtēšana tika veikta 2019.gada 16.decembrī. Tirgus nomas maksas aprēķins iesniegts 2020.gada 9.janvārī. Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksa (ietverot visus pašvaldības nosacījumus) tika noteikta: 280,- EUR / mēnesī.

Pašvaldība nodrošināja atklātu novērtēšanas un izsoles procesu. Pirms izsoles visiem pretendentiem bija iespēja apskatīt objektu klātienē, informācija par izsoli tika publicēta Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos. Izsolei pieteicās 3 pretendenti, taču uz izsoli 2020.gada 18.februārī ieradās 2 pretendenti: IK “Ziemeļvējš” un SIA “Vlakon” pārstāvji. IK “Ziemeļvējš” pārstāvis nosolīja nomas tiesības par vienu soli no izsoles sākumcenas (nosacītās nomas maksas) – EUR 308 EUR/mēnesī. 2020.gada 26.februārī IK “Ziemeļvējš” pārstāvis rakstiski atteicās no nomas līguma slēgšanas. Izsoles komisija 2020.gada 26.februārī pieņēma lēmumu nosūtīt līguma projektu nākošajam pretendentam – SIA “Vlakon”, piedāvājot noslēgt līgumu par nomas maksu – 308,00 EUR/mēnesī.

Lai izvairītos no pārmetumiem, 2020.gada 12.martā Rēzeknes novada pašvaldība ir nosūtījusi Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vēstuli ar lūgumu izvērtēt objekta nomas tiesību izsoles procesu un sniegt rekomendācijas pašvaldībai turpmākam darbam.

Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar nomnieku – Rēzeknes novada uzņēmumu SIA “Vlakon” par objekta nomu. Līgums stāsies spēkā šī gada 1. aprīlī, kad objekts tiks nodots nomniekam. Preses konferencē nomnieka pārstāvis Georgijs Jevsikovs apliecināja, ka tiks saglabāts līdzšinējais uzņēmuma profils, tāpat tiks attīstīta akvakultūra – zivju audzēšana.

Objekts tiek iznomāts ar mērķi attīstīt esošo ūdens tūrisma attīstības centru “Bāka” kā reģionālās un starptautiskas nozīmes dabas tūrisma attīstības centru, ar plānoto darbību tūrismā, dabas aizsardzībā (tai skaitā putnu vērošana), rekreācijā, sporta aktivitātēs (tai skaitā makšķerēšanā), kā arī zivsaimniecībā. Nomas līgums paredz, ka objektam (tai skaitā ēkai un apkārt esošai teritorijai, sporta infrastruktūrai, rotaļu laukumam, pludmalēm, dīķu krastiem) ir jābūt publiski pieejamam vismaz 10 mēnešus gadā, nedēļā strādājot ne mazāk kā 5 dienas. Ir jānodrošina bezmaksas piekļuve darba laikā skatu tornim no ārpuses un tajā iebūvētajam teleskopam. Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina bezmaksas iespēja izmantot liftu skatu torņa apmeklējumiem. Aktuālajai informācijai par tūrisma pakalpojumiem ir jābūt izvietotai kādā no viesmīlības pakalpojumu rezervācijas sistēmām, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra datu bāzē. Nomnieks piekrīt ikgadējā Iznomātāja rīkotā pasākuma “Lubānas vilinājums” norisei īpašumā. Nomas līguma darbības laikā – līdz 2032.gada 31.martam, nomnieka pienākums ir uzturēt kārtībā pašvaldības publiski pieejamo teritoriju, nekustamā īpašuma esošais stāvoklis nedrīkst pasliktināties. Jaunajam nomniekam būs jānodrošina visas līdz šim periodam veiktās rezervācijas ŪTAC “BĀKA”, par cenām, kas bijušas spēkā līdz šim.

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Diāna Selecka

e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv

tel.: 64607198

Foto- Guntis Rasims.

Preses konference

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0