Pieejams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 10.12.2014
foto no interneta resursiem

Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (turpmāk tekstā Nodibinājums LEARN) izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
Mērķi:
• Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā;
• Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā;
. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000.00

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: 15.01.2015. – 16.02.2015.

Uz atbalstu var pretendēt:

• Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt saimniecisko darbību un kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā;

• Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7000,00,

• Juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00.

Atbalstāmās izmaksas:

• inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot autotransportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,

• inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas

• lauksaimniecības dzīvnieku iegāde,

• specifiskas datorprogrammatūras iegāde,

• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas

• mārketinga materiālu izstrāde,

• būvmateriālu iegāde ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem,

• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksimālais apmērs:

• nav lielāks par EUR 3 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,

• Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot graudkopības un piensaimniecības kooperatīvus) nav lielāks par EUR 10 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne mazāks kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas.

SVARĪGI!
2015. gada 12. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu.

Projektu konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji, pieteikuma veidlapa un atskaišu formas pieejamas Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: http://horse.rezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/nodibinajums/ 

Konsultācijas var saņemt pie Nodibinājuma LEARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, zvanot 26543286, vai tiekoties personīgi Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 34.kab. (pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās pl.09:00 – 12:00 vai iepriekš saskaņojot vizītes laiku.)

NOLIKUMS
Vērtēšanas kritēriji
Naudas plūsma
Atskaite_par_fin_izlietojumu
Atskaite par saimniecisko darbību
Avansa_pieprasijums
Projekta pieteikuma veidlapa 

learn

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0