Izvērtēti un apstiprināti nodibinājuma LEARN 2015. gada atklātā projektu konkursa pieteikumi

Publicēts 09.04.2015
Foto no interneta resursiem

Noslēgusies projektu pieteikumu vērtēšana nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) izsludinātajā projektu konkursā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novada teritorijā. Konkursā startēja 64 esošie un potenciālie novada uzņēmēji ar kopējo pieprasījumu pēc LEARN finansējuma 155 919.00 eiro apmērā.

Projektu pieteikumu vērtēšanas komisija nolēma apstiprināt 13 projektu pieteikumus, kuru pārstāvētās jomas ir lauksaimniecība (biškopība, truškopība, ķiploku audzēšana), automašīnu remonta pakalpojumi, būvniecība, veterinārmedicīniskie pakalpojumi, mākslinieciskās darbības – reklāmmateriālu, suvenīru un dizaina elementu izgatavošana, amatniecība (nātru pārstrāde, keramika, rokdarbu darināšana), tūrisms (izjādes ar poniju, laivu noma), mājražošana, mazumtirdzniecība (vietējās produkcijas realizācijas sekmēšana). Apstiprinātajos projektu pieteikumos pieprasītā LEARN finansējuma apjoms pārsniedz konkursa nolikumā paredzēto naudas summu (EUR 30000.00), tāpēc, lai nodrošinātu visu apstiprināto projektu īstenošanu, tika piešķirts papildus finansējums 418.01 eiro apmērā.

Vērtēšanas komisijas sastāvā bija nevalstiskā sektora, pašvaldības, uzņēmēju pārstāvji, kā arī Rēzeknes novada domes deputāti. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus veica Nodibinājuma LEARN valdes priekšsēdētājs Edgars Blinovs, kā komisijas locekļi darbojās Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padomes priekšsēdētājs Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas attīstības plānotāja Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada domes deputāts Kaspars Melnis un individuālā komersanta „Izidori” īpašnieks Valdis Zujs.

Projekti, pirmkārt, tika vērtēti pēc tā, cik precīzi aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa, vai ir ievēroti visi konkursa nolikumā ietvertie nosacījumi, respektīvi, notika projektu vērtēšana pēc administratīvās atbilstības kritērijiem. Ja tika konstatētas neatbilstības, tad attiecīgais projekta pieteikums netika virzīts tālākai vērtēšanai un tam netika piešķirti punkti, saskaņā ar kvalitatīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Savukārt administratīvi atbilstošie projektu pieteikumi tika pilnībā izvērtēti un sarindoti pēc iegūto punktu skaita (skat. pielikumā).

Projektu pieteikumu kvalitāte tika vērtēta pēc desmit atbilstības kritērijiem, un katrā no tiem varēja iegūt no 5 līdz 10 punktiem:

1. projekta atbilstība konkursa mērķiem;

2. projekta aktualitāte un sabiedriskā nozīmība attiecīgā pagasta teritorijā;

3. atbalsta pretendenta pieredze un profesionālā kompetence;

4. atbalsta pretendenta izpratne par tirgus situāciju konkrētajā saimnieciskās darbības nozarē;

5. resursu pieejamība saimnieciskās darbības īstenošanai;

6. projekta pieteikumā skaidri formulēta risināmā problēma/nepieciešamie uzlabojumi;

7. plānotie rezultāti sekmē projekta mērķa sasniegšanu un liecina par turpmākās saimnieciskās darbības ilgtspēju;

8. paredzamā finanšu plūsma ir ticama, ieņēmumi sabalansēti ar izmaksām;

9. projekta īstenošanas rezultātā tiek radīta/-as jauna/-as darba vietas vai saglabātas esošās;

10. atbalsta pretendenta līdzfinansējums projekta īstenošanai.

Jāatzīmē, ka jo īpaši liela vērība tika pievērsta tam, vai projekta īstenošanai ir sabiedriskas nozīmes pienesums vietējā teritorijā. Piemēram, vai saimnieciskās darbības rezultātā saražotā prece/sniegtais pakalpojums ir pieprasīts un nepieciešams vietējiem iedzīvotājiem/ organizācijām, vai arī tiek radīts unikāls produkts, kas potenciāli sekmē pagasta/novada atpazīstamību reģiona, valsts un plašākā mērogā, vai projekta īstenošanas rezultātā tiek izveidotas jaunas darba vietas. Protams, īpaši tika vērtēts arī tas, vai projektam piešķirtais finansējums un veiktās investīcijas rada priekšnosacījumus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veidošanai un attīstībai, veicinot attiecīgās saimnieciskās darbības apgrozījuma pieaugumu.

Nodibinājums LEARN pateicas visiem projektu pieteikumu iesniedzējiem par aktivitāti un vēlmi īstenot savu uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā. Visas konkursā pieteiktās idejas ir vērtīgas un pilnīgi noteikti to īstenošana ir svarīga, taču, kā jau parasti, konkursos ir gan vinnētāji, gan zaudētāji. Tomēr ļoti gribas cerēt, ka arī tie biznesa ideju autori, kuriem šoreiz nepaveicās, neļausies pesimismam, bet meklēs ceļus savu mērķu piepildījumam. Jāatceras, ka, pirmkārt, jebkurai iecerei ir vairāki risinājumi, un ne visiem risinājumiem ir vajadzīgi maksimāli lieli finanšu resursi, taču, ja uzskatāt, ka tomēr vajag vairāk resursu, nekā jums šobrīd ir pieejams, tad ir pieejami arī citi finanšu piesaistes avoti, piemēram, Lauku atbalsta dienests, VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Nodarbinātības Valsts aģentūra un citas organizācijas, kas koordinē dažādu finanšu instrumentu ieviešanu! Protams, atgādinām, ka Nodibinājums LEARN plāno organizēt projektu konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai arī nākamajā un turpmākajos gados, kur arī atkārtoti varēsiet startēt. Lai izdodas!

 

Informāciju sagatavoja:
Nodibinājuma LEARN vecākā konsultante Daina Butlere

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0