Dricānu pagasta pārvaldes rekvizīti

Banka:  A/S „SEB banka
Norēķinu konts: LV32UNLA0055000968650
Kods:   UNLALV2X