Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

Publicēts 02.01.2017

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo finansējumu 427 354,81 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 10. februāra līdz 10. martam sekojošās Rīcībās:

R1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

Rīcības atbalsta apmērs: 152 806,34 €

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 €

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē.

R1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Rīcības atbalsta apmērs: 274 548,47 €

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 €

70 000 € – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas, kopprojektam – līdz 80 %

Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošo produktu, pakalpojumu attīstību un uzlabošanu, esošās uzņēmējdarbības vides veidošanu un attīstību dažādās ražošanas nozarēs, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē. Rīcības ietvaros tiek atbalstīta vietējās produkcijas tirdzniecību vietu izveide, aprīkošana VRG teritorijā un pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 iedzīvotāju t.sk., Rēzeknē (izņemot Rīgu).

Projekti īstenojami vietējās rīcības grupas darbības teritorijā – Rēzeknes novadā un Viļānu novadā.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un saņemt konsultācijas varat biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, tīmekļvietnē www.rezeknespartneriba.lv vai sazinoties ar administratīvo vadītāju Inetu Elksni, tālruņa nr. 26363497, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv

LEADER projektu konkursa 3. kārta tiek izsludināts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA stratēģija) īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Ineta Elksne,
Rēzeknes rajona kopienu partnerība 
SVVA Stratēģijas administratīvā vadītāja

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0