Paziņojums par neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0362, 7888 007 0273, 7888 007 0368, 7888 007 0232, 7888 005 0089, 7888 006 0056 un 7888 002 0139Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli

Publicēts 25.06.2020

Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0362, 7888 007 0273, 7888 007 0368, 7888 007 0232, 7888 005 0089, 7888 006 0056 un 7888 002 0139 Silmalas pagastā nomas tiesības.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv, www.silmala.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde” (Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā), pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks – skat. Izsoles noteikumu 1 .pielikumu.

Zemes vienība Nr1

Zemes vienība Nr2

Zemes vienība Nr3

Zemes vienība Nr4

Zemes vienība Nr5

Zemes vienība Nr6

Zemes vienība Nr7

Izsoles_noteikumi

Izsoles rezultāti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0