Ūdenssaimniecības attīstības būvniecības darbi Ciskādu ciemā tuvojas noslēgumam

Publicēts 09.06.2015

Rēzeknes novada Ciskādu ciemā ūdenssaimniecības attīstības darbi tuvojas noslēgumam. Jau ir veikta ūdensvada rekonstrukcija, pirmo reizi ciemā ir ierīkota kanalizācija.

Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas Struktūrfondu atbalstu 346 102,35 EUR, kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 407 179,24 EUR.

Kopumā projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Čečoras upi, kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazinās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krājtvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlonis, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Sakstagala pagastā.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes (zudumi sastāda 52,4%, pēc projekta realizācijas – 32,6%), līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums, samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju. Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā, tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Ciskādu ciemā.

Olga Muravjova
Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja

ERAF_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0