Turpinās aktivitātes Rēzeknes novada pašvaldības īstenotajā „Zaļās politikas” projektā

Publicēts 21.02.2013

Kopš 2012.gada maija Rēzeknes novadā tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības projekts, kas paredz „Zaļās politikas” popularizēšanu un ieviešanu teritorijas attīstības plānošanas procesos. Projekta laikā tiks atjaunots segums meža parka celiņiem, kas atrodas Ančupānu memoriāla apkārtnē. Šobrīd laika apstākļu dēļ celiņu un apkārtnes sakārtošana ir apstājusies, taču lielākā daļa darbu, tai skaitā bruģakmens seguma un akmens mūra sienas atjaunošana, kā arī jauna granīta bruģakmens ieklāšana ap pieminekli „Māte ābele”, tika paveikta jau pagājušā gada rudenī. Pēc pāris mēnešiem, vasaras sākumā, renovācija objektā tiks pilnībā pabeigta. Būvdarbus Ančupānu parkā veic SIA „Asko AS”.

Pie projekta ieguvumiem var minēt ne vien teritorijas labiekārtošanu, bet arī pieredzes apmaiņu, jo projekta ietvaros vairākiem Rēzeknes novada pašvaldības darbiniekiem ir iespēja smelties pieredzi no citās valstīs īstenotajiem „zaļās pārvaldības” projektiem. Septembra sākumā Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne, būvdarbu vadītājs Jānis Volks, Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Melne un Maltas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Siliniece devās uz Tartu (Igaunija), kur pilsētas vadība iepazīstināja ar sasniegumiem zaļās pārvaldības jomā, savukārt decembrī Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Anita Bringule piedalījās seminārā Somijas pilsētā Tamperē, kur tika stāstīts par iespējām, kā piepilsētas atpūtas vietas vairāk pielāgot iedzīvotājiem, lai cilvēki pilnvērtīgi un droši varētu atpūsties, tai pašā laikā nenodarot pāri dabas vērtībām.

Februāra sākumā Jānis Volks devās uz Pleskavu (Krievija), lai piedalītos seminārā par zaļo zonu apsaimniekošanu: „Šajā tikšanās reizē tika runāts par datorprogrammu, ar kā palīdzību atainot veikto koku inventarizāciju zaļajās zonās. Jāatzīmē, ka koku inventarizācija ļauj laicīgi plānot koku kopšanu, nevērtīgo koku zāģēšanu, kā arī finansējuma piesaisti to uzturēšanai.” J. Volks atklāja, ka, sadarbībā ar Daugavpils universitāti, šī projekta ietvaros Ančupānos plānotajā rekreācijas takā tiks veikta koku inventarizācija, kas atspoguļos vērtīgos un nevērtīgos kokus, to sugu un vecumu.

Astoņiem Rēzeknes novada speciālistiem šī gada aprīlī un augustā būs iespēja mācīties, kā veidot datu bāzes par parku kokiem, kā arī pašiem apgūt AutoCad programmas pamatus.

Projekta laikā tiks izstrādāts tehniskais projekts divus kilometrus garajai grants seguma dabas  takai, ieplānojot tur auto stāvlaukuma izveidi, soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu statīvu izvietošanu, videonovērošanas, atbalsta margu, informatīvā dēļa un ceļa zīmju uzstādīšanu. „Lai gan „Zaļā menedžmenta” projekta ietvaros reāli būvdarbi takas labiekārtošanai nav paredzēti, tomēr izstrādātais tehniskais projekts ļaus Greivuļu dabas takas labiekārtošanai piesaistīt citu Eiropas Savienības programmu vai pašvaldības finansējumu,” pastāstīja projekta koordinatore Inta Rimšāne.

Oficiālais projekta nosaukums ir „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” (saīsinātais nosaukums – „Zaļais menedžments”). Projektā piedalās NVO “Lake Peipsi Project, Pskov” (vadošais partneris), Pleskavas pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte, Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu), Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība un Daugavpils Universitāte.

Kopējais projekta budžets: 1 948 194, 78 EUR (apmēram 1 369 199 LVL), t.sk. ERAF/EKPI līdzfinansējums 90% – 1 753 375, 90 EUR (apmēram 1 232 279 LVL), nacionālais finansējums 10% – 194 819, 48 EUR (apmēram 136 919 LVL).

Rēzeknes novada pašvaldības projekta budžets ir 171 996 EUR (apmēram 120 878 LVL), t. sk. ERAF/EKPI līdzfinansējums 90% -154 796, 40 EUR (apmēram 108 790 LVL), 5 % līdzfinansējums- 8599,80 EUR (apmēram 6044 LVL) un 5 % valsts finansējums 8599,80 EUR (apmēram 6044 LVL).

Logo_colours_big

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0