Tiek siltināta Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola

Publicēts 29.06.2018

Jaunu veidolu iegūst Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola. Kopš maija izglītības iestādē norit siltināšanas darbi. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un sekmēt energoefektivitātes uzlabošanu pamatskolas ēkā. Galvenās projekta darbības ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas būvdarbu veikšana, veco logu nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 295 745,94 kilovatstundas gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 106,09 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 109,29 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā. Projekta būvniecības darbi paredzēti 6 mēnešu garumā no 28.03.2018., būvdarbu kopējā summa sastāda 201681,22 eiro bez PVN.

Energoefektivitātes paaugstināšana ir viena no ES, tostarp arī Latvijas prioritātēm. Tā ir iekļauta arī Rēzeknes novada attīstības stratēģijas uzdevumos (Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Stratēģiskā daļa. II sējums). Balstoties uz Rēzeknes novada iedzīvotāju aptauju, viena no lielākajām novada problēmām ir remontu nepieciešamība skolās. 10% respondentu norādījuši, ka finanšu līdzekļi jāiegulda skolu u.c. publisko ēku remontu un rekonstrukciju projektos. Rēzeknes novada pašvaldība izvērtējusi, ka Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola ir viena no prioritārajām ēkām energoefektivitātes uzlabošanā. Plānotais projekts ir saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmu 2012.–2018.g. un iekļauts tās investīciju plānā.

Projekts ir nepieciešams un nozīmīgs, lai pamatskolas ēku varētu ekspluatēt nākotnē, sekmējot atbilstošu ēkas tehnisko stāvokli, nodrošinot skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku veselībai atbilstošu mikroklimatu, veicinātu energoefektivitāti un lietderīgi izmantotu finanšu resursus. Jo īpaši projekta ieguvēji ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni, skolotāji, tehniskais personāls, kā arī skolas viesi. Ieguvēji ir arī sabiedrība kopumā, jo tiek samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 

Ināra Groce,
projekta vadītāja

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0