Telpu nomas tiesību izsole Lūznavā

Publicēts 08.04.2019

1. Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpa 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,90 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – telpas 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu).

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019.gada 23. aprīlim plkst. 12:00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā „Lūznavas pagasta pārvalde” , Pils ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, LV–4627, lietvedes kabinetā vai e-pastā info@luznava.lv elektroniski parakstītu .

6. Izsoles veids – mutiska izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā (2.stāvs, pārvaldes vadītāja kabinets) 2019.gada 26.aprīlī plkst.14.30.

8. Izsoles solis EUR 0,05/m2 (nulle euro, 5 centi par 1 m2).

Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, iepriekš vienojoties ar kontaktpersonām līdz 2019.gada 18.aprīlim pl. 16.30:

- Iveta Balčūne, tālr. +37129390701 ,e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv ;

- Gatis Pučka, tālr.+37164607420, e-pasts info@luznava.lv

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

10. Kontaktpersonas:

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītāja p.i. G.Pučka, tālr.64607420, e-pasts: info@luznava.lv;

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” Lūznavas muižas kompleksa pārvaldniece I.Balčūne, tālr. +37129390701 ,e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.

Izsoles norises_kārtībaMuizas_plans

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0