Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā

Publicēts 01.04.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” plāno veikt 14 (četrpadsmit) koku izciršanu un 13 (trīspadsmit) kokiem vainagu sakopšanu. Plānots izcirst : 9 (deviņus) bērzus, kuru stumbru diametri ir sekojoši : 1 bērzam – 25 cm, 1 bērzam – 30 cm, 1 bērzam – 35 cm, 2 bērziem – 40 cm, 3 bērziem – 45 cm, 1 bērzam – 50 cm; 3 (trīs) lapegles, kuru diametri ir : 1 lapeglei – 25 cm, 2 lapeglēm 50 cm un 2 (divas) priedes, kuru diametri ir : 1 priedei 40 cm, 1 priedei 45 cm, visu koku augstums līdz 24 m. Koki atrodas Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0162. Plānota arī 5 (piecu) ošu, diametrs 100 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas ciema teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra apzīmējumu 78780020355 zaru izzāģēšana un 1(viena) oša, diametrs 50 cm, augstums līdz 24 m izzāģēšanu, kas atrodas Ozolmuižas ciema teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra apzīmējumu 78780020197. Mērķis ir atbrīvoties no bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus un vidi.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, e-pasts : info@ozolmuiza.lv, līdz 15. aprīlim.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0