Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Publicēts 19.10.2011
Lai sekmētu novada ekonomisko un sociālo attīstību, šī gada oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros tiks izstrādāts pētījums par perspektīvajām novada rūpniecības teritorijām, kā arī Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieki papildinās savas zināšanas projektu rakstīšanā un īstenošanā. Projekta kopējais budžets ir 23 439 lati, to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekta galvenā aktivitāte ir pētījums par Vērēmu, Griškānu, Ozolaines, Ozolmuižas un Audriņu pagastu piepilsētas teritorijām, kur atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem noteikta rūpnieciskā izmantošana. Pēdējos gados par iespējām tur uzsākt uzņēmējdarbību pastiprināti interesējas potenciālie investori, taču bieži vien viņu ieceres aptur nesakārtotā infrastruktūra, piemēram, sarežģījumi ar elektroapgādi, pievedceļu trūkums zemesgabalam vai arī to sliktais stāvoklis u.tml.
Izstrādātais pētījums sniegs objektīvu priekšstatu par esošo situāciju un nepieciešamajiem infrastruktūras uzlabojumiem, lai minētās teritorijas padarītu pievilcīgākas uzņēmējiem. Šī pētījuma rezultātus pašvaldība turpmāk varēs izmantot par pamatu, uz kā balstīties sekmīgai Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistei, realizējot projektus teritoriju sakārtošanai.
Otra projekta aktivitāte ir četru apmācību semināru noorganizēšana, kas paredzēti Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbiniekiem, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē nodarbosies ar projektu izstrādi un realizāciju. Kopumā plānots iesaistīt 125 kultūras, izglītības, komunālās saimniecības un citu jomu speciālistus. Kā skaidro projekta vadītāja Anna Jaudzema, pašvaldībām ir daudz attīstības ieceru, taču bieži vien darbinieki saskaras ar grūtībām sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus, jo trūkst zināšanu.
„Piemēram, specifiskas zināšanas ir nepieciešamas tehniski ekonomiskā pamatojuma datu analīzei un praktiskam pielietojumam projektu pieteikumu sagatavošanā. Šādus dokumentus izstrādā inženieri, un darbinieks ne vienmēr ir tik kompetents, lai brīvi orientētos tehniskos jautājumos,” stāsta A.Jaudzema un cer, ka pašvaldības organizētie kursi uzlabos viņu zināšanas arī šajā jomā.
Jāatzīmē, ka projekta ietvaros, darbiniekus plānots iepazīstināt arī ar citu pašvaldību pieredzi projektu izstrādē un realizācijā. Šim nolūkam tiks organizēti četri pieredzes apmaiņas braucieni.
Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/027/3. Tas tiks īstenots laika posmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0