Rēzeknes novadā turpinās projekta “Darbīgās kopienas” īstenošanas pasākumi

Publicēts 17.01.2020

Jaunais gads ir iesācies ar jaunām aktivitātēm projektā “Darbīgās kopienas”. Projekta ietvaros, 13. un 14. janvārī, notika Izglītības iniciatīvu centra (IIC) organizētie semināri Rēzeknes novada pedagogiem – „Izglītības iestāde darbīgā kopienā”, kuros pieredzējusī lektore Sandra Kraukle (Mag.paed) kopā ar dalībniekiem izskatīja šādas tēmas:

  • Kopienas jēdziena izpratne.
  • Izglītības iestādes iespējas vietējās kopienas aktivizēšanā.
  • Izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības pasākumu plānošana.

Atziņas no semināru dalībniekiem: 

Tatjana Pujate, Nautrēnu PII “Vālodzīte” vadītāja: ,,Viens no semināra mērķiem bija pilnveidot pedagogu kompetences sadarbībai ar vietējo kopienu. Seminārā guvām lielāku izpratni par to, kas ir kopiena (darbīgās kopienas), dzirdētais un redzētais lika aizdomāties par izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības veicināšanu, jo bērni ir mūsu nākotne. Jo mēs vairāk ieguldīsim bērnos, jo vairāk saņemsim atpakaļ (atgriezeniskā saite), jo vairāk bērni gūs panākumus. Kādā sabiedrībā, kādā vidē dzīvosim rīt, atkarīgs no tā, ko mācām bērniem šodien, tāpēc biežāk iesaistīsim vecākus, citus aktīvus sabiedrības locekļus, lai varētu kopīgi ar bērniem radoši darboties, veikt apkārtējās vides sakopšanu, kopīgi sportot, organizēt ekskursijas utt. Kopīgi mērķi palīdz nodrošināt kvalitatīvu izglītību”.

Helēna Savčenko, Maltas PII “Dzīpariņš” skolotāja: ,,Semināra tēmas saturs bija interesants, aizraujošs. Radās izpratne par darbīgo kopienu, par pirmsskolas mācību iestāžu (PII) un kopienas mijiedarbību, sadarbības iespējām. Lektore piedāvāja rīcības metodes – kā skolotājam saskatīt vajadzību un iespēju kādai konkrētai rīcībai sadarboties ar kādu kopienu. Kopīgi darbojoties ar kolēģēm, guvām jaunas idejas, meklējām risinājumus kādām būtiskām problēmām”.

Marina Krole, Uļjanovas PII “Skudriņa” skolotāja: ,,Tika sniegta informācija par to, kas ir kopiena, kas ir vietējā kopiena. Tika piedāvāts individuāli izanalizēt, kādai kopienai piederu, tad iegūtie rezultāti tika apkopoti, izanalizēti. Strādājot grupās, tika izskatītas vietējās kopienas un izglītības iestādes sadarbības iespējas. Semināra laikā tika piedāvāta iespēja izskatīt dažādas problēmsituācijas, kuras nepieciešams analizēt un atrast iemeslu, kādas cilvēku vajadzības ir par iemeslu konkrētai rīcībai. Saņēmām informāciju par izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības pasākumu plānošanu. Grupu darba rezultātā tika izveidotas apdzīvotu vietu kartes, kuras tika izanalizētas, apkopota informācija. Strādājot grupās, apskatījām kādas problēmas ir laukos, kas ir to iemesls un kā tās atrisināt. No kolēģu pieredzes stāstiem uzzināju daudz jaunas informācijas par piedāvājumiem Rēzeknes novada pagastos”.

Silvija Freiberga, Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas direktore: ,,Semināru laikā mācījāmies, nostiprinājām zināšanas, dalījāmies pieredzē. Ar interesi klausījāmies kaimiņu kopienu stāstījumu par interesantām vietām ciemos, par skaisto, sakopto un to, kas vēl darāms. Plānojām pasākumus savās kopienās, lai uzlabotu kopienu sadzīvi. Ieguvām prasmes analizēt pasākumus un izpratni par to, kas raksturo labu pasākumu. Pārdomājām par problēmām un to risināšanas ceļiem”.

Velta Kozlova, Nataļja Medne, Griškānu PII “Sprīdītis” skolotājas:

,,Strādājot grupā, mēs shematiski iezīmējām semināra dalībnieku dzīvesvietu. Noskaidrojām, kas iepriecina un kas sarūgtina cilvēkus. Kopā noskaidrojām, ko gribētu redzēt, par ko sapņo vietējie iedzīvotāji. To visu cilvēki var panākt, veidojot kopienas. Tādā veidā notiek informācijas aprite starp cilvēkiem (ievietojot sludinājumus internetā, avīzēs, sociālajos tīklos, piesaistot juridiskās organizācijas un mecenātus). Lai risinātu dažādas problēmas, mācījāmies veidot kopienas pēc interesēm, pēc dzīvesvietas, profesionālās darbības.

Iegūtās zināšanas var pielietot, strādājot pirmsskolas izglītības iestādē, jo cilvēkiem (vecākiem, darbiniekiem) rodas tādas pašas problēmas. Veidojot dialogu un darbojoties kopā, var risināt problēmas, uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti”.

Lilija Čivkule, Maltas PII ,,Dzīpariņš” skolotāja: ,,Bija ļoti interesanti un negaidīti – pavisam cits skatu punkts uz to, kā var sadarboties ar darbīgām kopienām. Visam pamatā – kas tā tāda darbīgā kopiena vispār ir ? Kādas ir tās funkcijas, kā tā darbojas un kādi varētu būt šīs sadarbības rezultāti? Kas dod iespēju iesaistīties arī pirmsskolas izglītības iestādēm un pozicionēt sevi sabiedrībā? Ikdienas rutīnā bieži vien par tādām lietām maz iedomājamies, bet arī savā iestādē esam pārliecinājušies, ka sadarbojoties ar citām darbīgām kopienām, arī mēs varam izglītoties, augt un gūt jaunas kompetences”.

Inta Gleizde, Ilzeskalna PII skolotāja: ,, Mēs katrs esam kopienas daļa. Katrs esam ar savām domām, raksturu, īpašībām, no tā atkarīgs, kādai kopienai piederam. Latvijas iedzīvotājus vieno kopīgas vērtības, kopīga teritorija, valoda, tradīcijas. Dažos avotos esot vairāk nekā 90 kopienas definīciju: pirmatnējā kopiena, Eiropas kopiena, poļu, latviešu kopiena…utt. Kādai kopienai katrs piederam, atkarīgs no kopienas interesēm, vajadzībām, ģeogrāfiskās vietas, ticības (vecāku kopiena, sieviešu kopiena, pedagogu kopiena, autobraucēju kopiena, daiļdārznieku kopiena, katoļu kopiena…).

Mēs katrs varam rīkoties, darīt, radīt, lai kādai sabiedrības daļai būtu kāds labums. Viss atkarīgs no mūsu vajadzībām un motivācijas. ,,Nav labu vai sliktu vajadzību, tās ir neitrālas, bet ceļi, kā savas vajadzības apmierina un aizsargā, ir dažādi”.

Seminārs kopumā interesants. Tika izskaidrots projekta mērķis, tēma, tajā paredzētās aktivitātes. Lai izprastu ,,kopienas” jēdzienu, tika piedāvātas daudzas un dažādas aktivitātes.

Strādājām grupās un individuāli, iesaistījāmies diskusijās. Veidojām dzīvesvietas karti ar kopienai nozīmīgām vietām, iestādēm un to problēmām. Meklējām risinājumus, ko mēs katrs kā kopienas daļa, varam darīt, lai šīs problēmas risinātu.

Kopīgi nonācām pie atziņas: ,,Kādā sabiedrībā dzīvosim rīt, atkarīgs no tā, kā mācām un audzinām bērnus un dzīvojam šodien””.

Šis bija jau otrais semināru cikls, kurā, IIC (izglītības iniciatīvu centrs), British Council pārstāvniecības Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības sadarbības projektā “Darbīgās kopienas”, tika izglītoti Rēzeknes novada pašvaldības pedagogi. Dalībnieku atsauksmes liecina par to, ka iegūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas darbā ar bērniem, bērnu vecākiem, un ļaus veiksmīgāk risināt kopīgi darāmos darbus sabiedrības dzīves telpas uzlabošanai kopienā.

 

Biruta Rīvāne, vietējās kopienas koordinatore 

 

Aktivitāte notiek projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros, ko īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs Rēzeknes novada pašvaldība

iic_logo_PNGbritish logo

20200114_10325020200114_103411 20200114_10344820200114_103452

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0