Rēzeknes novada pašvaldības piekritīgās, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Publicēts 19.10.2018

Izsoles veids: mutiska izsole
Izsoles objekts: neapbūvētas zemes nomas tiesības
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 7888 007 0441
Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā neapbūvēta zeme
Administratīvā teritorija: Silmalas pagasts
Atrašanās vieta: “Hatki”
Iznomājamā platība: 4,17 ha
Zemes vienība uzmērīta: Nē
Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē
Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101
Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Konstatēti apgrūtinājumi: zemes gabals robežojas ar ūdensteci, zemes vienība meliorēta , meliorācijas sistēma darbojas pilnvērtīgi
Cita informācija: Apgrūtināta piekļuve, augsne vairākus gadus nav bijusi apstrādāta, jāpanāk vienošanās par piekļuvi ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0100 īpašnieku
Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai
ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis
Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi (līdz 01.10.2030.)
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 78,00 (gadā par zemes vienību)
Pieteikšanās termiņš: līdz 31. oktobrim, plkst.9.00
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 31. oktobrī, plkst.10.00.
Pieteikšanās vieta: Silmalas pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Silmalas pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Borisovu pa tālruni: 28223706

Izsoles noteikumi
Grafiskie attēli

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0