Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Publicēts 18.04.2016

1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.

 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 20.04.2016. līdz 18.05.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv
 • Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni – 64644069.
 • Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes apstiprinātā izsoles komisija.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes telpās 2016.gada 19. maijā plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. Izsoles solis – EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 42,00 (četrdesmit divi euro, 00 centi), reģistrācijas nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV78HABA0551032097077, banka: A/S „Swedbank”. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 • Izsoles dalībniekam – uzvarētājam, kas piedāvājis visaugstāko cenu, samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā.

2. Pašvaldības nekustamais īpašums „Koki” atrodas Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā ar kadastra Nr.7850 004 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0032,

 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 20.04.2016. līdz 18.05.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv
 • Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni – 64644069.
 • Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes apstiprinātā izsoles komisija.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes telpās 2016.gada 19. maijā plkst.14.00.

 • Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 10 710,00 (desmit tūkstoši septiņi simti desmit euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. Izsoles solis – EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 1071,00 (viens tūkstotis septiņdesmit viens euro, 00 centi), reģistrācijas nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV78HABA0551032097077, banka: A/S „Swedbank”.
 • Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Izsoles dalībniekam – uzvarētājam, kas piedāvājis visaugstāko cenu, samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā.  

3. Pašvaldības nekustamais īpašums „Meža plašums” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 001 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0081.

 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 20.04.2016. līdz 18.05.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv
 • Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni – 64644069.
 • Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes apstiprinātā izsoles komisija.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes telpās 2016.gada 19. maijā plkst.15. 00.

 • Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 5670,00 (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 567,00 (pieci simti sešdesmit septiņi euro, 00 centi), reģistrācijas nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV78HABA0551032097077, banka: A/S „Swedbank”. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Izsoles dalībniekam – uzvarētājam, kas piedāvājis visaugstāko cenu, samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā.”  

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0