Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta nekustamo īpašumu izsole

Publicēts 19.11.2015

1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 01.12.2015. līdz 04.01.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni – 64644069.

Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes apstiprinātā izsoles komisija.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes telpās 2016. gada 5. janvārī plkst.13.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. Izsoles solis – EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 60,00 (sešdesmit euro, 00 centi), reģistrācijas nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV78HABA0551032097077, banka: A/S „Swedbank”. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam – uzvarētājam, kas piedāvājis visaugstāko cenu, samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā.

2. Pašvaldības nekustamais īpašums „Koki” atrodas Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā ar kadastra Nr.7850 004 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0032,

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 01.12.2015. līdz 04.01.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni – 64644069.

Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes apstiprinātā izsoles komisija.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes telpās 2016. gada 5. janvārī plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 15 300,00 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. Izsoles solis – EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 1530,00 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro, 00 centi), reģistrācijas nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV78HABA0551032097077, banka: A/S „Swedbank”.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam – uzvarētājam, kas piedāvājis visaugstāko cenu, samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā.

3. Pašvaldības nekustamais īpašums „Meža plašums” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 001 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0081.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus izsolei reģistrē sākot ar 01.12.2015. līdz 04.01.2016. Dricānu pagasta pārvaldē, pie lietvedes, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni – 64644069.

Izsoli organizē un vada Rēzeknes novada domes apstiprinātā izsoles komisija.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes telpās 2016. gada 5. janvārī plkst.15.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 810,00 (astoņi simti desmit euro, 00 centi), reģistrācijas nauda – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā: LV78HABA0551032097077, banka: A/S „Swedbank”. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam – uzvarētājam, kas piedāvājis visaugstāko cenu, samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā.”

Izsoles noteikumi – “Krustu bērzi”
Izsoles noteikumi – “Koki”
Izsoles noteikumi – “Meža plašums”

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0