Rēzeknes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamā īpašuma „Gulbji” domājamo daļu

Publicēts 21.05.2014

Mutiskā izsolē tiek pārdota Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gulbji” ar kadastra Nr.7882 002 0136 domājamā daļa.
Izsoles adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, Rikavas pagasta pārvaldes telpās 2014. gada 3. jūlijs, plkst.10.00.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 10 511,10 (desmit tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta eiro.
Izsoles solis – EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0