Rēzeknes novada pašvaldība iznomā administrācijas ēkas pagrabstāvu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Publicēts 09.10.2014

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,65 EUR/m2 (nulle euro, 65 centi).
3. Izsoles objekts sastāv esošām iekārtām, telpām ar kopējo platību 124 m2 un koplietošanas telpām.
4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.
5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2014.gada 20.oktobrim, plkst.15.00, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā, pieņemamajā telpā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 6401.
6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldība vadītāja kabinetā 2014.gada 24.oktobris, plkst.10.00.
8. Izsoles solis EUR 0,10/m2 (nulle euro, 10 centi).
9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: Mob.telef.: 29426388.
10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, pieņemamajā telpā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
11. Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētājs Andris Koļčs, tālr.64607170 vai tālr.29426388, e-pasts andris.kolcs@rezeknesnovads.lv

Noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0