Rēzeknes novada pašvaldība īsteno vidusskolu rekonstrukcijas projektu

Publicēts 16.06.2015
Darbi Maltas vidusskolā

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros un saskaņā ar 2013.gada 18.decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Rēzeknes novada pašvaldību noslēgto vienošanos Rēzeknes novada pašvaldība 2013. gada nogalē uzsāka projekta Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” realizāciju, tajā skaitā vidusskolu rekonstrukcijas darbus četros novada nozīmes attīstības centros – Nautrēnos, Dricānos, Kaunatā un Maltā. Būvniecības darbi saskaņā ar plānoto laika grafiku un noslēgtajiem būvdarbu līgumiem Nautrēnu, Dricānu un Kaunatas objektos pabeigti līdz 2014.gada 1.novembrim.

Saistībā ar iepirkuma norises gaitā pretendentu iesniegtajām sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā, tika kavēta līguma slēgšana uz Maltas objektu rekonstrukcijas darbiem. Noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros Maltas vidusskolas 1. ēkas korpusa rekonstrukcijas, 2. ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas darbus, kā arī skolas sporta stadiona rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbus SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” plāno pabeigt līdz jūnija beigām. Vienlaicīgi ar ēku rekonstrukcijas darbiem intensīvi notiek arī teritorijas labiekārtošana – ietvju bruģēšana un automašīnu stāvlaukumu ierīkošana. Maltas vidusskolas kopējās infrastruktūras objekta rekonstrukcija atbilstoši būvdarbu līgumam ir jāpabeidz līdz 22. novembrim.

Darbi Maltas vidusskolāSkolas korpusu rekonstrukcijas darbu gaitā ir radušies neparedzētie darbi, uz kuriem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, tika iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par sarunu procedūras piemērošanu un saņemts no IUB saskaņojums. Sarunu procedūras rezultātā ir noslēgts līgums par neparedzēto būvdarbu veikšanu termiņā līdz 2015. gada 30. jūnijam. Informācija un attaisnojošie dokumenti par neparedzētajiem darbiem un sarunu procedūras norisi izvērtēšanai ir iesniegti Valsts reģionālajai attīstības aģentūrai, kā arī izteikts lūgums atļaut neparedzēto darbu izmaksas segt no projektā plānoto attiecināmo izmaksu ietaupījuma daļas.

Projekta finansēšanas avoti: Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums: 54,78%; Valsts budžeta dotācija: 3,75% un pašvaldības finansējuma daļa: 41,47% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta vadītāja Alīda Jasmane

Capture

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0