Rēzeknes novada domes sēde (30.04.2014.)

Publicēts 30.04.2014
Darba kārtībā:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.27 „Nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas maksāšanas kārtība Rēzeknes novadā 2014.gadā” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.28 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kartību Rēzeknes novadā”” izdošanu
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.9 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.10 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
6. Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
7. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā un biedru sapulcē
8. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai P.G. Feimaņu pagastā
9. Par neapbūvēta zemes gabala „Lejiņas”, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads avansa atmaksu M.B.
10. Par samaksas apstiprināšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ar citām pašvaldībām Sociālās aprūpes iestādēs
11. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 005 0019 Kantinieku pagastā
12. Par P.B. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Kaunatas pagastā
13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumā „Par Z.A. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Ilzeskalna pagastā”
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Čornajas pagastā
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0031 Dricānu pagastā
16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ļ.S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0090 Lūznavas pagastā
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0138 Nagļu pagastā
18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.K. un J.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0291 Pušas pagastā
19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Kantinieku pagastā”
20. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Sakstagala pagasta padomes 2008.gada 17.septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas atļauju”
21. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7858006 0048 Ilzeskalna pagastā
22. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7880 002 0042 sadali Pušas pagastā
23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 008 0107 un 7888 008 0108 apvienošanu Silmalas pagastā
24. Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmuma „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0076, 7880 004 0313 apvienošanu Pušas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J.D. un S.V. nekustamam īpašumam „Vēri” Griškānu pagastā
26. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S.K.
27. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no O.K.
28. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N.L.
29. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S.L.
30. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no L.P.
31. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no B.Z.
32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu D.V. Dricānu pagastā
33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.L. Lūznavas pagastā
34. Par dzīvojamās telpas īrēšanu I.V. Stoļerovas pagastā
35. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas V.V. Lendžu pagastā
36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.G. Stružānu pagastā
37. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.B. Stružānu pagastā
38. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
39. Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
40. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
41. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
42. Par atbalstu biedrības „Gaigala” projektam „Sociāli maznodrošināto ģimeņu iesaistīšanu pagasta sabiedriskajā dzīvē”
43. Par atbalstu biedrības „Griškānu pagasta sieviešu kluba „Smaids”” projektam „Griškānu pagasta sociālo pakalpojumu centra „SPOŽUMS” izveide”
44. Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Sadzīves pakalpojumu centra „BIŠU STROPS” izveide Griškānu pagastā”
45. Par atbalstu biedrības „Mājupceļš” projektam „Sociālo pakalpojumu pilnveidošana Ilzeskalnā”
46. Par atbalstu biedrības „Rāzna plus” projektam „Rokdarbu centra “Pūra lāde” izveide Kaunatas pagastā”
47. Par atbalstu biedrības „Silmalieši” projektam „Darba inventāra un speciālo palīglīdzekļu nomas punkta izveide Silmalas pagastā”
48. Par atbalstu biedrības „AZOTE” projektam „Interneta pieejas punkts Sakstagala pagastā” atbalstu
49. Par atbalstu Stružānu pagasta jauniešu biedrības „DINAMIKA PLUS” projektam „Par zaļu pat vēl zaļāks”
50. Par atbalstu Stružānu pagasta jauniešu biedrības „DINAMIKA PLUS” projektam „Trenažieru zāles pilnveidošana Stružānu pagastā”
51. Par atbalstu Stružānu pagasta pārvaldes projektam „Veļas mazgāšana punkta izveide Stružānu pagastā”
52. Par atbalstu Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide”
53. Par atbalstu biedrības „Putnu ceļš” projektam „Sabiedriskās pludmales ierīkošana Adamovas ezera krastā”
54. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kantinieku pagasta pārvalde – reorganizāciju
55. Par atbalstu Dricānu pagasta pārvaldes projektam „Sociālā punkta izveide Dricānu pagasta pārvaldē”
56. Par projekta „Dienas centra izveide” īstenošanu un visām tā izrietošajām saistībām un līdzfinansējuma nodrošināšanu
57. Par atbalstu biedrības „EX CHILL BASE” projektam „Esi vesels!”
58. Par projekta „Veļas mazgātuves un publiskā interneta pieejas punkta izveide” īstenošanu un visām tā izrietošajām saistībām un līdzfinansējuma nodrošināšanu
59. Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” īstenošanu
60. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā” īstenošanu
61. Par atbalstu Nautrēnu pagasta pārvaldes projektam „Veselības veicināšanas punkta izveide Rogovkā”

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0