Rēzeknes novada domes sēde (29.12.2009)

Publicēts 29.12.2009
Sēdes darba kārtība:
 1. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam” izdošanu
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu
 3. Par Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu
 4. Par Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas locekles Valentīnas Puzākas atbrīvošanu
 5. Par Nagļu pagasta pārvaldes vadītājas Ilgas Zvejsalnieces atbrīvošanu no amata un darba tiesisko attiecību izbeigšanu
 6. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali 2010.gadam
 7. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru limita iedali individuālajam komersantam „Sivolma” 2010.gadam
 8. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā individuālajam komersantam „Sniegs” Lubāna ezerā
 9. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā zemnieku saimniecībai „Straumes” Lubāna ezerā
 10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Zvejsala” Lubāna ezerā
 11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Straumes” Lubāna ezerā
 12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Dīkmalas” Lubāna ezerā
 13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Zvejnieki” Lubāna ezerā
 14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Paeglīši” Lubāna ezerā
 15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Silamala” Lubāna ezerā
 16. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Sniegs” Lubāna ezerā
 17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Tumsa” Lubāna ezerā
 18. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Klusie ūdeņi” Lubāna ezerā
 19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Ezervējš” Lubāna ezerā
 20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Mālnieki” Lubāna ezerā
 21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Lejas” Lubāna ezerā
 22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Ievas II” Lubāna ezerā
 23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu individuālajam komersantam „Dienvidvējš” Lubāna ezerā
 24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalniņi SA” Lubānas ezerā
 25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Dirvani” Lubāna ezerā
 26. Par ūdenstilpes nomas līguma un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma grozījumiem ar zemnieku saimniecību „Kristceļi” Pušas ezerā
 27. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai
 28. Par tehniskiem grozījumiem 2009.gada budžeta mērķdotācijā sanatorijas tipa internātpamatskolās
 29. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas sarakstā
 30. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu sociālo komisiju darbības izbeigšanu
 31. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” precizēšanu
 32. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu
 33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
 34. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatalgām
 35. Par Pedagogu darba samaksas noteikumu piemērošanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs
 36. Par mērķdotācijas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību
 37. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunatnes 1” Pušas pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0