Rēzeknes novada domes sēde (21.11.2013)

Publicēts 19.11.2013

Darba kārtībā:

 1. Par pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pilnvarotās personas atskaite par 2012.gadu
 2. Par pašvaldības SIA „Rūķis L” pilnvarotās personas atskaite par 2012.gadu
 3. Par pašvaldības SIA „Strūžānu Siltums” pilnvarotās personas atskaite par 2012.gadu
 4. Par A.Š.  iecelšanu Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja amatā
 5. Par E.B.  iecelšanu Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja amatā
 6. Par valsts nekustamā īpašuma objekta – „Dorotpoles klēts”, Dorotpolē, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu
 7. Par nekustamā īpašuma „Lielgraudi 1” ar kadastra Nr.6876 005 0044 nosacītās cenas noteikšanu
 8. Par nekustamā īpašuma „Bumbieri” ar kadastra Nr.7888 033 0122 nosacītās cenas noteikšanu
 9. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes novads atsavināšanas procedūras izbeigšanu
 10. Par neapbūvēta zemesgabala „„ , Čornajas pagasts, Rēzeknes novads  atsavināšanas procedūras izbeigšanu
 11. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai E.K. Audriņu pagastā
 12. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai J.P.  Audriņu pagastā
 13. Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai D.R.  Ozolaines pagastā
 14. Par kustamās mantas – automašīnas Toyota Corolla pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 15. Par kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 16. Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra Nr.7888 014 0075, Rēzeknes novads, kopīgu izmantošanu
 17. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 5.septembra lēmuma „Par Pedagogu darba samaksas noteikumu piemērošanu Rēzeknes novada pašvaldības skolu direktoriem” izteikšanu jaunā redakcijā
 18. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes bilances
 19. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Dz.S.  īpašumā Kantinieku pagastā
 20. Par piekrišanu zemes iegūšanai V.B.  īpašumā Feimaņu pagastā
 21. Par 2006.gada 27.novembra pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar L.S.
 22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G.T. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0131 Ozolmuižas pagastā
 23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai lietošanā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0241 Čornajas pagastā
 24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos zemes lietotājiem Čornajas pagastā”
 25. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0509 Maltas pagastā
 26. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0193 Gaigalavas pagastā
 27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagastmāja” ar kadastra numuru 6876 006 0163 sadali Nautrēnu pagastā
 28. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.augusta lēmuma „Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0211 piekritību  valstij būvju uzturēšanai Pušas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J.K. nekustamam īpašumam Vērēmu pagastā
 30. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.M.  Bērzgales pagastā
 31. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.S.  Bērzgales pagastā
 32. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.S.  Bērzgales pagastā
 33. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem7846 004 0413, 7846 003 0267 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.G. Čornajas pagastā
 34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0188  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V.  Čornajas pagastā
 35. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0146 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  M.L.   Dricānu pagastā
 36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0075 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.B.  Gaigalavas pagastā
 37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0461 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Sprūževa M” Griškānu  pagastā
 38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 0060467                                                                                                iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar E.G.  Ilzeskalna pagastā
 39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0320 daļu iznomāšanu garāžu uzturēšanai, zemes nomas līgumu noslēgšanu Ilzeskalna   pagastā
 40. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0300 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.M.  Ilzeskalna pagastā
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.L.  Ilzeskalna pagastā
 42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 005 295, 7858 005 0192, 7858 005 0189  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  A.Z.  Ilzeskalna pagastā
 43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z.  Ilzeskalna pagastā
 44. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 7862 005 0110, 7862 005 0094  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.S.  Kaunatas pagastā
 45. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0267 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Č.  Kantinieku  pagastā
 46. Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0374 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.B.  Lūznavas pagastā
 47. Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0374 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.D.  Lūznavas pagastā
 48. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0078 un 7868 002 0325 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.D.  Lūznavas pagastā
 49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1048  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu  ar R.B.  Maltas pagastā
 50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1242 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  I.E.  Maltas pagastā
 51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0283 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.F.  Maltas pagastā
 52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes  vienības ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0676 daļu iznomāšanu garāžu uzturēšanai, zemes nomas līgumu noslēgšanu  Maltas pagastā
 53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0261 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  G.G.  Maltas  pagastā
 54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 006 0032 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  SIA „LISKA”  Maltas pagastā
 55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes  vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1339 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.M.   Maltas pagastā
 56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1246 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar   L.N.  Maltas  pagastā
 57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0982 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.R.  Maltas pagastā
 58. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0182 un 7870 002 0059 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.S.  Maltas pagastā
 59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar E.K.  Mākoņkalna pagastā
 60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S.  Mākoņkalna pagastā
 61. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0177 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar z/s „„  Nautrēnu pagastā
 62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1649 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.K.  Ozolaines pagastā
 63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2424 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.S.  Ozolaines pagasta
 64. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 8003 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K.  Stoļerovas pagastā
 65. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0343 8003 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.K.  Stoļerovas pagastā
 66. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.P.  Stoļerovas pagastā
 67. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem7892 004 0122, 7892 004 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S.  Stoļerovas pagastā
 68. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 8005 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S.   Stoļerovas pagastā
 69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0268 8007 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.T.  Stoļerovas pagastā
 70. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumiem 7862 002 0126 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar J.B.  Kaunatas pagastā
 71. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0051 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar J.B.  Mākoņkalna pagastā
 72. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0105 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar J.S.  Mākoņkalna pagastā
 73. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu  7872 009 0150 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.V.  Mākoņkalna pagastā
 74. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu  7872 007 0030 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.Z.  Mākoņkalna pagastā
 75. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar  kadastra apzīmējumiem 7872 008 0218, 7872 008 0434, 7872 008 0445 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.Z.  Mākoņkalna pagastā
 76. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013gada 19.septembra „Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0074, 7886 002 0075  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.R.  Sakstagala pagastā”
 77. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0160 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  G.K.  Čornajas pagastā
 78. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0073 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.M. Gaigalavas pagastā
 79. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 385 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Z.  Ilzeskalna pagastā
 80. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0417, 7860 006 0470 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  A.Č. Kantinieku pagastā
 81. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0061 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  A.O.  Kantinieku pagastā
 82. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 005 0079, 7868 003 0048, 7868 003 0064 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.C.  Lūznavas pagastā
 83. Par grozījumiem 2008.gada 18.marta zemes nomas līgumā Nr.72 ar N.Č.  Audriņu pagastā
 84. Par grozījumiem 2007.gada 13.augusta zemes nomas līgumā Nr.6 ar V.G.  Audriņu pagastā
 85. Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.126 grozīšanu ar P.K. Audriņu pagastā
 86. Par 2009.gada 15.maija zemes nomas līguma Nr.45 grozīšanu ar M.A. Bērzgales  pagastā
 87. Par grozījumiem 2012.gada 27.marta zemes nomas līgumā ar V.C. Čornajas pagastā
 88. Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.87 grozīšanu ar J.B. Kantinieku pagastā
 89. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.72 ar A.O.  Kantinieku pagastā
 90. Par grozījumiem 2006.gada 15.maija pašvaldības zemes nomas līgumā Nr.25 ar T.K.  Ozolmuižas pagastā
 91. Par 2011.gada 17.augusta zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1084 laušanu ar J.N.  Gaigalavas pagastā
 92. Par 2011.gada 7.septembra zemes nomas līguma laušanu ar M.K. Ilzeskalna pagastā
 93. Par  2007.gada 20.novembra  lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.13 izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  7860 006 0363 ar M.Č., Kantinieku pagastā
 94. Par 2007.gada 5.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.091 laušanu ar F.K.  Ozolaines pagastā
 95. Par 2006.gada 15.maija zemes nomas līguma Nr.27 laušanu ar T.K.  Ozolmuižas pagastā
 96. Par 2007.gada 1.februāra zemes nomas līguma Nr.67 laušanu ar I.R. Ozolmuižas pagastā
 97. Par S.B.  nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 98. Par Z.B.  nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 99. Par V.J.  nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 100. Par I.P.  nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 101. Par SIA „VUŠKAS” nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
 102. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no V.V.A.
 103. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no A.S.
 104. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Z/S „Oši”
 105. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „LIKKELET”
 106. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „NIKOTRANS”
 107. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „NGE”
 108. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „SL Nami Grupa & Loģistika”
 109. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „Sapropel energo”
 110. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no SIA „VELTE L”
 111. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu un dzīvojamās telpas īrēšanu A.M.  Lūznavas pagastā
 112. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu un dzīvojamās telpas īrēšanu Z.A.  Stružānu pagastā
 113. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas M.M.  Lūznavas pagastā
 114. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.J.  Stružānu pagastā
 115. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar S.O.  Stružānu pagastā
 116. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.R.  Stružānu pagastā
 117. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.V.  Stružānu pagastā
 118. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I.O.  Stružānu pagastā
 119. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu T.T.  Stružānu pagastā
 120. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D.B.  Stružānu pagastā
 121. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.B.  Stružānu pagastā
 122. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu M.G.  Stružānu pagastā
 123. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.I.  Stružānu pagastā
 124. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.K.  Stružānu pagastā
 125. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.M.  Stružānu pagastā
 126. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L.R.  Stružānu pagastā
 127. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
 128. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 129. Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu pamatkapitāla palielināšanai SIA „Strūžānu siltums”
 130. Par atbalstu Lūznavas pagasta pārvaldes projektam „Kultūras mantojuma valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (aizsardzības Nr.5819) Lūznavas (Glužņevas)  muižas apbūve daļas – saimniecības ēkas – saglabāšana”
 131. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
 132. Par SIA „Rūķis L” un SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” apvienošanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0