Rēzeknes novada domes sēde (21.10.2010)

Publicēts 21.10.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 21.oktobra saistošo noteikumu Nr.45 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.16 „Par konsolidēto pamatbudžetu un speciālo budžetu 2010.gadam”” izdošanu
Par Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.2009/0058/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/015 „Kvalitatīva dabas zinātņu apguve Makašānu amatu vidusskolā” īstenošanai
Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem’ projekta Nr.10-01-L32100-000233 „Vērēmu pagasta ceļa Nr.2 Sondori – Loborži posma rekonstrukcija” priekšfinansējumam
Par Adamovas sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņu un Adamovas speciālās internātpamatskolas nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu
Par Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņu un Maltas speciālās internātpamatskolas nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu
Par Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņu un Tiskādu speciālās internātpamatskolas nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta lēmuma „Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada iestādē” pielikumā
Par bezcerīgo parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Audriņu pagastā
Par bezcerīgo nekustamo īpašuma nodokļa parādu norakstīšanu Kantinieku pagastā
Par transportlīdzekļa noņemšanu no bilances Lūznavas pagastā
Par centrālapkures pakalpojuma sniegšanu Bērzgales pagastā
Par ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Stoļerovas pagastā
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
Par kapavietas nomas maksas noteikšanu
Par samaksas samazināšanu Jeļenai Beļajevai par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā
Par ziņu anulēšanu Sergeja Žilinska deklarēto dzīvesvietu
Par ziņu anulēšanu Kristīnes Gailišas deklarēto dzīvesvietu
Par ziņu anulēšanu Lanas Rancānes un Jāņa Rancāna deklarēto dzīvesvietu
Par nosaukuma „Adeles” apstiprināšanu nekustamam īpašumam Nautrēnu pagastā
Par nosaukuma „Gulbju mežs” apstiprināšanu nekustamam īpašumam Čornajas pagastā
Par nosaukumu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Tērcītes” un „Aizvējiņi” Dricānu pagastā
Par nosaukuma „Vecās dzirnavas” maiņu, nosaukuma „Meža māja” apstiprināšanu nekustamam īpašumam Feimaņu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Akmeņkalni” Ozolmuižas pagastā
Par adreses „Bižu ozoli” piešķiršanu nekustamam īpašumam Griškānu pagastā
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Paševiča nams” Audriņu pagastā
Par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Puikas” Ozolaines pagastā
Par adreses maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7858 006 0094 Ilzeskalna pagastā
Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru 7846 003 0102 Čornajas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Klavdijai Rusakovai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0387 un zemes nomas līguma noslēgšanu Kaunatas pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Annai Leidumai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0784 Ozolaines pagastā
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Pušņakovam zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 2345 un 7876 004 0165 Ozolaines pagastā
Par platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0299, 7842 003 0395, 7842 004 0402, 7842 004 0359, 7842 003 0400, 7842 003 0360, 7842 004 0138, 7842 001 0158, 7842 001 0210 Audriņu pagastā
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 011 0065 platības precizēšanu Kaunatas pagastā
Par platības precizēšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 003 0213, 7862 001 0304 Kaunatas pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam „Dubu” Feimaņu pagastā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0153 un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 7866 004 0153 8001 Lendžu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.9 Kantinieku pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.10 Kaunatas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 2.septembra lēmumā „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.12 Lūznavas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.13 Mākoņkalna pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.18 Ozolmuižas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.22 Silmalas pagastā”
Par zemes platības izdalīšanu ēku uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā Mākoņkalna pagastā
Par nekustamā īpašuma „Pēteri” sadali Pušas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Gerbera” sadali Kaunatas pagastā
Par nekustamā īpašuma „Ceļa māja” ar kadastra numuru 7852 007 0016 sadali Feimaņu pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 1.jūlija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tamāras Dolgajevas īpašumam „Romanovi 2” Bērzgales pagastā”
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Gunāram Krancānam, Andrim Boltānam un Valdim Gleizdam Ilzeskalna pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Bogdanovu Ozolaines pagastā
Par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1369 Maltas pagastā
Par 2009.gada 08.jūnija zemes nomas līguma grozīšanu ar Nikolaju Plociņu Kaunatas pagastā
Par 2008.gada 7.aprīļa zemes nomas līguma Nr.79 grozīšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu pagastā
Par 2008.gada 18.marta zemes nomas līguma Nr.71 grozīšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu pagastā
Par 2009.gada 12.jūnija zemes nomas līguma Nr.101 grozīšanu ar Valliju Mirzojevu Audriņu pagastā
Par 2007.gada 22.novembra zemes nomas līguma laušanu ar Veltu Uzuleņu Ozolaines pagastā
Par 2008.gada 16.decemba zemes nomas līguma laušanu ar Margaritu Migliniku Ilzeskalna pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jeļenai Šariginai Lendžu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Dainai Adijānei Lendžu pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Regīnai Rubulei Ilzeskalna pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Aleksandram Hodovcevam Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Armandam Žuravskim Strūžānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Tamārai Smirnovai Strūžānu pagastā
Par grozījumiem personu reģistra, pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanai, apstiprināšanu
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Par atbalstu biedrības „Rūžeņa” projektam „Sociālo pakalpojumu un atbalsta metodiskā centra izveide Silmalas pagastā”
Par atbalstu biedrības „Rūžeņa” projektam „Fizisko aktivitāšu un sporta centra izveide Silmalas pagastā”
Par atbalstu biedrības „Rika” projekta „Kultūras iespēju dažādošana Rēzeknes novadā” Rikavas pagastā
Par atbalstu biedrības „Sarkaņu aicinājums” projektam „Sarkaņu baznīcas teritorijas labiekārtošana” Lendžu pagastā
Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes projektam „Sporta un atpūtas centra „Kalnezeri” izveide” Lendžu pagastā
Par atbalstu biedrībai Sieviešu interešu klubs „Astra” projektam Brīvdabas estrādes atjaunošana Bērzgalē”
Par atbalstu biedrības „Asociācija „Lauku sievietes”” projektam „Atpūtas iespēju attīstība un dažādošana Ozolaines pagasta Bekšu ciemā”
Par atbalstu biedrības „Dievs, daba un mēs” projektam „Nagļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”
Par atbalstu biedrības „Virauda” projektam „Trenažieru un sporta inventāra iegāde” Lendžu pagastā
Par atbalstu biedrības „Auseklis” projektam „Dricānu baznīcas dārza un apkārtnes labiekārtošana”
Par atbalstu jauniešu biedrības „Aktīvisti” projektam „Jauniešu biedrības telpas labiekārtošana un aprīkošana brīvā laika pavadīšanai Gaigalavas pagastā”
Par atbalstu biedrības „Silmalieši” projektam „Tiskādu ezera pludmales labiekārtošana”
Par atbalstu biedrības „Silmalieši” projektam „Dienas centra izveidošana Gorņicas ciemā”
Par atbalstu biedrības „Šodiena – Rītdienai” projektam „Interneta pieejas punkta izveidošana Ratnieku ciemā” Čornajas pagastā
Par atbalstu Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības „Sidrabrasa” projektam „Sociālo pakalpojumu punkta izveide Kaunatas pagastā”
Par atbalstu Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības „Sidrabrasa” projektam „Jauniešu klubiņa „Kontaktligzda” izveide”
Par atbalstu biedrības „Rāzna Plus” projektam „Labiekārtots āra laukums basketbolam, strītbolam, dažādām kustību rotaļām un spēlēm”
Par atbalstu biedrības „Viva” projektam „Skaņu aparatūras, tehnikas un portatīvā datora iegāde biedrības „Viva” balles deju studijas izveidei un darbības nodrošināšanai”
Par atbalstu jauno ģimeņu biedrības „Hestija” projektam „Ar velo pa Maltas pagastu”
Par aktīvās atpūtas biedrības „GOV” projektam „Minies un baudi ezeru valdzinājumu”
Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Griškānu pagastā”
Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Radošās darbnīcas Sprūževas ģimenēm Griškānu pagastā”
Par Audriņu pagasta pārvaldes līdzfinansējumu Audriņu kultūras nama jauniešu kluba „MAK” projektam „Nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0